Laboratoriya

Laboratoriyalar

Polimerlərin kimyası və fizikası

YMB-in texnologiyası fənnindən

Rezol tipli fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Novalak tipli fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Anilin-fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Epixlorhidrinlə  modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Malein anhidridinin stirolla birgə polimerləşməsi

Karbamid-formaldehid oliqomerinin alınması

Stirolun məhlulda polimerləşməsi

Stirolun emulsiyada polimerləşməsi

Stirolun suspenziyada polimerləşməsi

 

 

Yüksək molekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası

1. Ubbelode görə damcıdüşmə temperaturunun təyini

YMB-in damcıdüşmə temperaturunun təyinində istifadə olunur.

2. Yumuşalma temperaturunun təyini

YMB-in yumuşalma temperaturunun təyini.

3.YMB-in ərimə indeksinin təyini (İİRT)

Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası

 

      Bərkimə dərəcəsinin təyini (Sokslet aparatı)

YMB-in və onlar əsasında hazırlanan kompozitin bərkimə dərəcəsini öyrənməkdir. Ona görə ki, göstərilən birləşmələr əsasən bərkidilmiş vəziyyətdə istifadə olunur.

.

Yüksək molekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası

YMB-in texnologiyası

Vərdənə

Kompozitlərin hazırlanması kompozisiyaların list vəziyyətinə salınması, fiziki aqreqat halında olan inqridientlərin qarışdıraraq bircins sistem halına salmaq

Polimerlərin kimyası və fizikası

PM-60 qırıcı maşın

Rezinlərinvə digər kompozit materiallrın qırılmada möhkəmlik həddinin, nisbi uzanması, qalıq deformasiya

Yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası

Qalınlıq ölçən

Rezin nümunəsinin standarta uyğun  olaraq uyğunluğunu təyin etmək üçün

YMB-in texnologiyası fənnindən

YMB-in ərimə indeksinin təyini (İİRT)