Laboratoriya

Laboratoriyalar

Ekologiya mühəndisliyi ixtisasının laboratoriyası

 

      Suyun ümumi codluğunun təyini

Suyun qələviliyinin təyini

Suyun turşuluğunun təyini

Suda maqnezium kationunun təyini

Neft məhsullarında suyun miqdarının təyini (Din-Stark)

Alkilləşmə prosesi. Stirolun o-ksilolla alkilləşməsi

Adipin turşusunun alınması

Sirkə turşusu buxarlarının təyini

Sulfat turşusu və kükürd anhidridi dumanının təyini

Karbohidrogenlərin pirolizi

Çirkab sularında asılı hissəciklərin çökmə kinetikası

Çirkab sulardan səthi aktiv maddələrin təmizlənməsi üçün flotasiya prosesinin     effektivliyinin təyini

        Fenolun təyini    - FEK və Spektrofotometr

Neft emalı texnologiyası və neftin desturiktiv emalı laboratoriyası

1.Kömürün texniki analizi- nəmliyin təyini, külün miqdarının təyini

2.Daş kömürün kokslaşması

3.Briketlərin alınması

4.İzobutanın olefinlərıə alkilləşməsi

5.Neft  məhsullarının sıxlığının təyini

6.Asfalt-qətran maddələrinin təyini

7.Alışma və alovlanma temperaturunun təyini

8.Neft məhsullarının özlülüyün təyini

9.Anilin nöqtəsinin təyini

10.Neft məhsullarının fraksiya tərkibinin təyini

11.Din və Stark üsulu ilə neft məhsullarında suyun miqdarının təyini

12.Katalitik krekinq prosesi

13.Piroliz prosesi

14.Ubbelode üsulu ilə damcıdüşmə temperaturunun təyini

15.Halqa və kürə üsulu ilə yumşalma temperaturunun təyini

16.Yanar sistlərin kokslaşması

17.Tədrici kokslaşma prosesi

 

Kimya sənayesinin proses və aparatları və kimyəvi kibernetika laboratoriyası

1. Mərkəzdənqaçma nasosunun xarakterik göstəricilərinin təyini.

Qurğu- Kama-2 tipli mərkəzdənqaçma nasosu.

2. Sentrifuqlama prosesində ayrılma faktorunun təyini.

Qurğu- Sentrifuqlama

3. Mayenin boru ilə hərəkəti zamanı sürtünmə əmsalının təyini.

Qurğu- İlanvari borulu qurğu

4.Neft məhsullarının özlülüyünün temperaturdan asılılığının müəyyən edilməsi.

Qurğu- Viskozimetr.

5. Maye mühitdə bərk hissəçiklərin çökmə sürəti.

Qurğu- Şüşə kolba.

6. Maye-maye sistemində ekstraksiya

Qurğu- Ekstraksiya qurğusu, refraktometr.

7. Doymuş buxar təzyiqinin temperaturdan asılılığının P=f(t) əyrisinin Trequbov üsulu ilə qurulması

Qurğu – proses yumru dibli kolbada həyata keçirilir.

8. Absorbsiya prosesində paylanan maddənin paylanma əmsalının təyini

Qurğu  - absorber

9. Absorbsiya prosesində  kütləötürmə əmsalının qiymətinin təcrübi təyini

Qurğu  - absorber

10. Qarşılıqlı həll olmayan mayelərin distilləsi

Qurğu – distillə qurğusu