Laboratoriya


sdasd

Müşkünaz Həsənova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: mushkunaz.hesenova@asoiu.edu.az


Elmi əsərləri- 20, Məqalə -7, Konfrans materialları -13

Qısa bioqrafik məlumat:

Həsənova Müşkünaz  Bəxtiyar qızı 1974-cü ildə ERM SSRİ-nin Vardenis rayonu Çaxırlı kəndində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Çaxırlı kənd orta məktəbinə daxil olmuşdur. 1991-ci ildə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu  36 saylı tam orta məktəbi bitirmişdir. 1991-ci ildə ADNA-nin Kimya Texnologiya fakültəsinin axşam şöbəsinə  daxil olmuşdur. 1997-ci ildə həmin bu fakültənin “Mühəndis- kimyaçı texnoloq” ixtisasını bitirmişdir. 

M.B.Həsənova oxuduğu illər ərzində müxtəlif müəssələrdə (“Emal” koperativində laborant ,Geologiya və Mineralogiya institutunun “Kimya” laboratoriyasında laborant, Vinil Olefin EİB-də laborant,) çalışmışdır.

2012-2018-ci illərdə  ADNA-da “Fiziki və analitik kimya” kafedrasının nəzdində olan “ETL”- da kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

2018-ci ildən  “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında "Üzvi kimya" laboratoriyasında   böyük laborant vəzifəsində çalışır.

Tədqiqat sahəsi:

Analitik kimya

Təhsili və elmi dərəcəsi:

1991-1997-ci illərdə  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) “Kimya texnologiya” fakültəsinin tələbəsi

2014-2018-ci illər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye universitetinin dissertantı

Əmək fəaliyyəti:

1991-1992-ci il - “Emal” koperativində laborant

1992-1994-ci-il-Geologiya və Mineralogiya institutunun“Şıxov”geokimya stansiyasında labo­rant

1994-1995- Vinil Olefin EİB-də laborant

1995-1996- Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasıda “Ümumu kimya”laboratoriyasında laborant

2012-2017-ci il- “Fiziki və analitik kimya” kafedrasının nəzdində olan “ETL”(indiki Yeni kimyəvi materiallar və texnologiyalar”ETL) - da kiçik elmi işçi

2017-ci ildən -“Kimya və qeyri üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında üzvi kimya laboratoriyasında  böyük laborant

Seçilmiş əsərləri:

1.R.Z.Nazarova, N.T.Afandieva,F.M.Chyragov, C.I.Mirzai

Sorption of vanadium (V) ions by chemically modified chela­ting adsorbent based on maleic anhydride styrene co­po­lymer and its applica­tion to industrial water samples(Yournal New matrerials, compounds and appli­cations Bakı  Dövlət Universiteti 2019, №2 Vol.3 pp105-114)

2.M.B.Həsənova Sorption -photometric deter­mi­­na­tion of vanadium (V) ions with polymer sorbent (Modern Science №7 Vol.2  pp. 253-259 2019 Moscow)

3.Р.А.Алиева, Р.З.Назарова, Ф.М.Чырагов, Дж.И.Мирзаи

Разработка методики опреде-ление ванадия(V) в различ-ных стандартных образцах Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal CHEMIA # 7, 2016, p.146-149)

4.Nazarova Roya Zakir, Chyragov Famil Musa, Mirzai Gabrail Israfil

 Preconcentration and Determination of Vanadium (V) in Enviromental Samples by Using Chemically Modified Styrene Maleic Anhydride International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology Volume 3, Issue 10, October 2016, PP 17-22 İndia)

5.Р.А.Алиева, Р.З.Назарова, Дж.Мирзаи Сректрофотометрическое определение ванадия (V) в образцах глины Азербайджанский Химический Журнал №3 2017 ст.24-27