Laboratoriya


sdasd

Samirə Gəraybəyli

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: samira.garaybeyli@asoiu.edu.az


.

Qısa bioqrafik məlumat:

1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1984-cü ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 8 saylı orta məktəbi bitirib. 1958- ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun kimya-texnologiya fakültəsinə qəbul olub. 1992-ci ildə  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını “Neft və qaz emalının kimyəvi texnologiyası” ixtisası üzrə  bitirib.

Tədqiqat sahəsi:

Modifikatorların iştiraki ilə şlam, şlak tullantılarının iştifadə texnologiyasının işlənməsi.

Təhsili və elmi dərəcəsi:

2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantura şöbəsinə qəbul olub. Hal-hazırda ADNSU-nun “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının dissertantıdır.

Əmək fəaliyyəti:

13 fevral 1989-cu ildə ADNA-nın “Fiziki və analitik kimya” kafedrasına laborant vəzifəsinə işə qəbul olub. 15 aprel 1999-cu ildə böyük laborant vəzifəsinə keçirdilib. 17 fevral 2009-cu ildə “Yeni Kimyəvi Materiallar Və Texnologiyalar” ETL-a keçirdilib. 21 oktabr 2016-cı ildə böyük laborant vəzifəsinə keçirdilib. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetnin “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında böyük laborant, SMİİYİ-də assistent vəzifəsində işləyir.

Seçilmiş əsərləri:

1. Разработка технологии получения комплексного удобрения на основе шлака, шлама, отработанной кислоты и местного модификатора. Журнал “Нефтегазовые технологии и аналитика”, 4 апрель 2019, стр.6-11,  İSSN 2587-9499 , ВАК

2. Modifikatorların (Fosforit və fosfogips) əlavəsilə bərk məişət  tullantiların (BMT) yandırılmasından alınan şlakın ekotexnologiyasının işlənməsi. Экоэнергетика, Научно-технический журнал, №3, Баку-2019, стр.26-29, İSSN 1816-2126, BAK

3. Разработка технологии получения соединений на основе шлаково-шламовых отходов с добавлением фонолитовой породы для удобрения почв. Научно-издательский центр ”Империя”,  «Реформирование и развитие естественных и технических наук», Сборник материалов международной научно-практической конференции, Москва-2019, 20 апреля, стр.62-71, İSBN 978-5-6042859-5-4, РИНЦ

4. Получение оргаминеральных комплексных удобрений с использова-нием шлаково-шламовых отходов с добавлением органических соединений. Научно – технический и производственный журнал “Экология и водное хозяйство”, №5, Баку-2019, стр.15-19, ВАК

5. PREPARATION OF ORGANIC MINERAL COMPLEX FERTILIZERS USING SLAG-SLUDGE WASTE WITH THE ADDITION OF ORGANIC COMPOUNDS. SCIENTIFIC RESEARCH OF THE SCO COUNTRIES: SYNERGY AND INTEGRATION,Materials of the International Conference, November 19, Beijing, China 2019, p.137-141, İSBN 978-5-905695-74-2, DOI

6. Получение концентратов на основе буровых шламов в присутствии фонолита. Сборник научных статей по итогам четвертой международной конференции «Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство», 31 мая 2019, Казань, стр.14-16, РИНЦ, İSBN 978-5-6042886-7-2

7. Разработки технологии повышения плодородие почв с использованием отходов полезных ископаемых.Colloquium-journal №10 (34), стр.69-72, Польша-2019, ISSN 2520-6990, РИНЦ

8.Технология повышения плодородия почв с применением отходов из различных отраслей промышленности

Тезисы и материалы Международной научной конференции «Перспективы инновативного развития химической технологии и инженерии», Сумгаит-2019, 28-29 ноября, стр.285-287, РИНЦ

 

9. Üzvi-mineral gübrənin alınması üsulu. Patent Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Patent İXTİRA İ 2019 0052, İddia sənədinin nömrəsi: a 2017 0084, 23.09.2019

10. Изучение повышения плодородия почв с использованием отходов из различных отраслей промышленности. Журнал “Нефтегазовые технологии и аналитика”, 7 июля 2019, стр.66-69, İSSN 2587-9499, BAK

11. Разработка технологии многокомпонентного конденсата на осноке шлака от сжигания твердых бытовых отходов с добавлением доломита, фосфогипсита и отходов H2SO4, Moderm Science, International scientific journal №4(3), Moskow 2019, p.166-171, İSSN 2414-9918, РИНЦ