Laboratoriya


sdasd

Səlimə Məmmədova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: selime.memmedova@asoiu.edu.az


.

 Qısa bioqrafik məlumat:

 Məmmədova Səlimə 1971-ci ildə Neftçala rayonunda anadan olub.1988-ci ildə Neftçala rayonunun 2№ li tam orta məktəbini bitirərək, Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olub.1993-cü ildə bu Universitetin Kimya fakultəsini bitirib.

 Tədqiqat şöbəsi:

Mis tərkibli binar oksid katalizatorları üzərində etanolun dehidrogenləşməsi reaksiyaların öyrənilməsi .

Təhsil və elmi dərəcəsi :

2014-cü ildə ADNA-nın doktorantura və dissertantura şöbəsinə doktorant kimi qəbul olub. Hal-hazırda ADNSU-nun “Kimya və qeyri –üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının doktorantıdı. 

Əmək fəaliyyəti:

1994-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasınin Fiziki və Analitik kimya kafedrasinda laboratoriya müdiri vəzifəsində işləyib.hazırda ADNSU-nun” Kimya və qeyri- üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında böyük laborant vəzifəsində ,SMİİYİ –də assistent vəzifəsində işləyir.

Seçilmiş əsərləri:

1.The reaction of ethanol conversion over cerium copper catalysts. Europen Journal of Technical and Natural Sciences.2016г.p.101-104

2. About possible ways of ethanol conversion/Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2017 №11-12

3. Превращение этанола на медь содержащих катализаторах. Ⅳ Всероссийская конференция по органической химии. сборник тезисов. Москва.2015г.с191

4. Активность бинарных церий медных оксидных катализатора в реакции превращения этанола. Материалы Ⅱ Всероссийской научной конференции» Актуальные проблемы адсорбции и катализа»28 июня-30 июня2017 года. Плес.с236

 

5. Активность церий медных оксидных катализаторов в реакции превращения этанола XX Mолoдежная конференция по органической химии.18-21 сентября 2017г Казан.с.165

6. Превращение этанола на хром-медных оксидных катализаторах. Проблемы современной науки и образования. РОССИЯ 2016№34(76)с.23-25

7. Превращение этанола на цинк-медных оксидных катализаторах. Функционалные мономеры и полимерные материалы с особыми свойствами; проблемы, переспективы и практические взгляды. Сумгаит.

8.Рентгенографическое исследование Zn-Cu-O  катализаторов. Материалы научной конференции «Нагиевские чтения» посвященной 110-летию академика М.Нагиева. Баку 2018.с.183

9.Об активности бинарных цинк- медь оксидных катализаторов в реакции превращения этанола. Материалы Ⅲ всероссийской научной конференции.26-30 июня 2018 года. Иванова . с.187-189

10.Термодинамическая оценка возможных путей превращения этанола. Ümummilii Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant magist və gənc tədqiqatçıların “KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” XⅠⅠ Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı 2018

s.219

11.Активность бинарных медь-хром оксидных катализаторов в реакции превращения этанола. Менделеевский сьезд по общей и прикладной химии, тезисы докладов. Екатеринбург, 2016.

12. Влияние кислотности Ce-Cu-O катализаторов на их активность в реакции превращения этанола Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları

13. Binar sink-mis,xrom-mis və serium-mis oksid sistemlərin. ADNSU, Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri №6, İSSN 1609-1620

 14. A study of the phase composition of copper-cerium oxide system, Moskva.