Laboratoriya


sdasd

Vaqif Bağıyev

Vəzifə: Yeni kimyəvi materiallar və texnologiyalar laboratoriyasının müdiri, professor

Elmi dərəcə: kimya elmləri doktoru

E-Poçt: vaqif.bagiyev@asoiu.edu.az


170-dən çox elmi işin və 6 ixtiranın patentinin müəllifidir.   .

 

Qısa bioqrafik məlumat:

1951-ci ildə Azərbaycanın İsmayıllı rayonunda anadan olub. 1968-ci ildə Bakının 193 nömrəli məktəbi bitirdikdən sonra M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil oldu. 1973-cü ildə Kimya Texnologiya fakültəsini bitirib və Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Fiziki Kimya kafedrasında mühəndis vəzifəsinə işə qəbul olunub.

Tədqiqat sahəsi:

Bərk sadə və mürəkkəb katalizatorların sintezi və onların fiziki-kimyəvi xassələrini müasir tədqiqat metodları ilə öyrənilməsi. Bioetanolun sənaye üçün əhəmiyyətli monomerlərə çevrilmə reaksiyalarının tədqiqi. Üzvi birləşmələrin bərk katalizatorların üzərində hidrogenə buxar fazalı çevrilməsini reaksiyanın tədqiqi.

Təhsili və elmi dərəcəsi:

Kimyaçı mühəndis-texnoloq (1973), kimya elmləri namizədi (1980), kimya elmləri doktoru (2003), professor (2010).

Əmək fəaliyyəti:

1973-1975-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda mühəndis, sonra 1976-1979-cu illərdə aspiranturada çalışmışdır. 1982-ci ildən Fiziki Kimya kafedrasında assistent, baş müəllim və professor vəzifələrində çalışmışdır. Hal hazırda "Yeni kimyəvi materiallar və texnologiyalar" elmi tədqiqat laboratoriyasının müdiri, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin "Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası" kafedrasının professoru vəzifəsində çalışır.

Seçilmiş əsərləri:

 

1. Hasanova F.C., Baghiyev V.L., Study of reaction of glycerol steam reforming to hydrogen over binary Ni-Zr-O catalysts, Azerbaijan Chemical Journal, 2015, N 4, p.35-39

2. Гасанова Ф.Ч., Багиев В.Л., Изучение активности магний-никель оксидных катализаторов в реакции паровой конверсии глицерина в водород, Журнал «Химические проблемы», 2016, №1 с. 53-57        4

3. Абузерли Ф.З., Багиев В.Л., Активностъ Mg-Co-O оксидных катализаторов в реакции паровой конверсии этанола в водород, Журнал «Химические проблемы», Баку, 2016, №1 с.80-83

4. Hasanova F.C., Baghiyev V.L., X-ray study of nickel oxide catalysts, Transactions of higher educational institutions of Azerbaijan, 2016, N1, p. 63-67

5. Abuzarli F.C., Baghiyev V.L., The activity of the zinc-cobalt oxide system in the reaction of ethanol steam reforming, Azerbaijan Chemical Journal, Baku, 2016, № 1, p.35-38

6. Гасанова Ф.Ч., Багиев В.Л., Зависимость активности никель содержащих катализаторов в реакции паровой конверсии глицерина от их кристалличности, Проблемы современной науки и образования, Россия, Иваново, 2016. № 7 (49) , с.12-15,         4

7. Abuzarli F.C., Baghiyev V.L., Influence of the crystallinity degree of cobalt-containing catalysts on their activity in the steam reforming reaction of ethanol into hydrogen, European Journal of Analytical and Applied Chemistry, 2016, № 2, p.15-18

8. Aliyeva M.I., Baghiyev V.L., Activity dependence of the binary vanadium oxide catalysts from specific surface area, European Journal of Analytical and Applied Chemistry, 2016, № 2, p.18-21

9. Алиева М.И., Багиев В.Л., Исследование активности ванадий содержащих катализаторов в реакции изомеризации бутена-1 в бутены-2, Проблемы современной науки и образования, Россия, Иваново, 2016, № 17 (59), с. 26-30

10. Aliyeva M.I., Baghiyev V.L., Influence of the crystallinity degree of vanadium containing catalysts on their activity in the propylene oxidation reaction, Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2016, May–June, № 5–6, p.35-37

11. Алиева М.И., Багиев В.Л., Окисление пропилена в уксусную кислоту на молибден-ванадий оксидных катализаторах, Азербайджанский химический журнал, 2016, №2 с.39-41

12. Mammadova S.H., Garaybayli S.A., Baghiyev V.L., The reaction of ethanol conversion over cerium copper catalysts, European Journal of Technical and Natural Sciences. 2016, № 3, p.101-104

13. Мамедова С.Г., Герайбейли С.А., Багиев В.Л., Превращение этанола на хром-медных оксидных катализаторах, Проблемы современной науки и образования, Россия, Иваново, 2016, № 34 (76), с. 23-25        4

14. Aghayeva K.X., Baghiyev V.L., Conversion of ethanol over Mo-W-O catalysts, Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2017, № 7-8, p.47-50

15. Mammadova S.H., Baghiyev V.L., Thermodynamic evaluation of ethanol conversion routes, Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2018, No 1–2, p.77-81       

16. Мамедова С.Г., Багиев В.Л., Рентгенографическое исследование бинарных цинк-медь, хром-медь и церий-медь оксидных систем, Научные известия, Сумгаит, 2019, том 19, № 3, с.222-26