Laboratoriya


sdasd

Fətdah Həşimov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: kimya elmləri doktoru

E-Poçt: fatdah.hasimov@asoiu.edu.az


Ümumi elmi əsərlərin sayı 97-dir. Onlardan 42-si məqalədir. 4 metodik vəsaitin və 1 patentin müəllifidir.

Qısa bioqrafik məlumat:

1952-ci il 1 iyul İmişli rayonunda anadan olub, 1968-ci ildə orta məktəbini bitirərək, həmin ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstituna (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)daxil olub. 1980-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya İnstitunun aspiranturasına  daxil olub və 1988-cı ildə kimya elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2015-ci ildə kimya elmləri doktoru adını almışdır.

Tədqiqat sahəsi:

Seolitlərin tədqiqi

Təhsili və elmi dərəcəsi:

kimya elmləri namizədi, (1988)

dosent (1995)

kimya elmləri doktoru (2015)                 

 Əmək fəaliyyəti:

1973-1990 – “Sumqayıt sintetik kauçuk” zavodunda müxtəlif vəzifələrdə

1990-1998 -  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının  "Fiziki kimya" kafedrasında elmi işçi

1998 -  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının  "Fiziki kimya" kafedrasının müdiri

1999-2015 - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının  "Fiziki kimya" kafedrasında dosent

2015-2018-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Kimya texnologiya” fakultəsinin dekanı

2018-ci ildən “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında professor

Patent :

 Toluolun alınma üsulu

Seçilmiş əsərləri:     

 

1. Pentasil tipli seolitin buten-1-in çevrilmə prosesində turşuluq və katalitik xassə//Kimya Problemləri

2. Heksen-1-in pentasil tipli seolit katalizatoru üzərində çevrilməsi zamanı əmələgələn sıxlaşma məhsullarının təbiəti.//Kimya Problemləri

3. Esters of 2-mercapto-benzoic acid on the basis of chlorohydrin derivatives//Processes of petrochemistry and oil refining

4. Influence of ozonolysis on group hydrocarbon and elementary composition of vacuum gas oil//Azərbaycan Kimya jurnalı

5. Исследование процесса каталитической конверсии изобутена на цеолитном катализаторе методом планирования эксперимента//Вопросы химии и химической технологии

6. İzobutenin pentasil tipli seolit katalizatoru üzərində çevrilmə prosesinin qanunauyğunluğu//

Kimya Problemləri Научно-технический журнал "Вопросы химии и химической технологии"