Laboratoriya


sdasd

Elmira Süleymanova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: elmira.süleymanova@asoiu.edu.az


İndiyə qədər  68-ə qədər elmi əsərin müəllifidir.

Qısa bioqrafik məlumat:

Süleymanova Elmira İsmayıl qızı 1944-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1962-1969-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışdır. Həmin ildən ADNA-nın “Analitik kimya” kafedrasında assisent vəzifəsində çalışmışdır.

Tədqiqat sahəsi:

Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası

Təhsili və elmi dərəcəsi:

kimya elmləri namizədi, (1989)

dosent (1992)

 Əmək fəaliyyəti:

ADNA-da müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır

2016--ci ildən “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında dosentdir

Seçilmiş elmi əsərləri:

1.Appreated filled nanocomposites on the basis of polypropylene and kaolin//3RD International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies,september 10-13 2017 Baku

2. Dressed nanocomposite on a basis polyolefin,problems,and their decisions//3RD International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies,september 10-13 2017 Baku

3. Sensitive spectrophotometric determination of trace amounts of vanadium(IV,V)using dithiolphenols and hidrofob amins//İnternational Journal of Pharmaceutical Sciences and Research,June 2018

4. Синтез нефтяных металпорфириновых комплексов и их свойства в реакции окисления алкенов//Сборник трудов международной научно-технической конференции, 30марта 2018г,Уфа

5. Production and use of elastomers complex catalysts of the Polimerization process//International Journal of Advanced Research and Development,March 2018,page 358-362

6. Spectrophotometric Investigation of Complex Formation of Nickel(II) With 2-Hidroxy-5-Nitrothiophenol and Aminophenols//IJISET-International Journal of Innovative Science Engineering Technology,Vol.5,Issue 3,March 2018,page 192-206

7. Kinetic regularities of crystallization of high-filled nanocomposite materials based on high density polyethylene and inorganic substances// International Journal of Advances Research and Development, value 4, 2019, p.13-17