Laboratoriya


sdasd

Həsən Xocayev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: hasan.hocayev@asoiu.edu.az


130-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. Bunlardan 3-ü dərslik, 3-ü patent, 1-i monoqrafiyadır.

Qısa bioqrafik məlumat:

Xocayev Həsən Xoca oğlu 3 noyabr 1945-ci ildə Gürcüstan Gürcani rayonunun Yor-Muğanlı (Qara Çöp mahalı) kəndində anadan olub. 1962-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra, 1963-cü ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan  Neft-Kimya İnistutunun “Kimya texnologiyası” fakultəsinə daxil olub və 1968-ci ildə bitirib.

 

Tədqiqat sahəsi:

Dihalogen efirləri əsasında çoxfunksiyalı birləşmələrin sintezi, xassələri və tətbiqi

Təhsili və elmi dərəcəsi:

kimya elmləri namizədi, (1974)

12 fevral 2019-cu ildə Kimya elmlər doktoru adını almaq üçün “Dihalogen efirləri əsasında çoxfunksiyalı birləşmələrin sintezi, xassələri və tətbiqi” mövzusunda ilkin müzakirəsi  olub.

 Əmək fəaliyyəti:

2000-2002-ci illərdə dekan, dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır.

130-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. Bunlardan 3-ü dərs vəsaiti, 3-ü patent, 1 monoqrafiyadır.

Mükafatlar:

2003-cü ildə Aliminium floridin alınma üsuluna görə ixtiraçı-alim adına layiq görülüb və Respublika ixtiraçı alimlərinin siyahısına daxil edilmişdir

2006-cı ildə Beynəlxalq Elm Mərkəzi Mükafat Komissiyasının qərarı ilə “XXI” ƏSR Azərbaycan Ziyalıları” Beynəlxalq layihəsinin qalibi olub, “XXI ƏSRİN TANINMIŞ Ziyalısı” Beynəlxalq Diplomu ilə təltif olunmuşdur.

 

Seçilmiş əsərləri:     

1.Синтез, реакционные и экстрагирующие способности 1 – аллил – 4 – пропаргилоксибензольных производных//Конференции «Научное творчество XXI века» г. Красноярск, 2011 стр. 177

2.Синтез превращения и координационные возможности 1 – аллил 4 – пропаргилокси бензола//Менделеевский съезд по общей и прикладной химии Волгоград 2011, стр. 611

3.Исследование реакционных и экстрагирующих способностей 1 – аллил – 4 – пропаргилоксибензольных производных//Химическая промышленность. Т.90, № 6, 2013, стр 317

4.Возможность использования аминных производных 1 – аллил – 4 – пропаргилоксибензола в лигандообменных реакциях с гексакарбонилами молибдена и хрома//Химия и химическая технология 2013, том 56, вып 11, стр. 18

5.Спиро – и анса – макро – циклические соединения//Austrian Journal of Technical and Natural sciences. May – June 2015. S.123

6.Комплексообразующиесясоединения на основе анилина//Международная молодежная научно – практическая конференция. Фундаментальные и прикладные исследования в области химии и экологии. 23 – 26 сент. 2015, г Курск, стр. 11 – 12

7.Краун – эфиры на основе алициклическихдиоксимов//Конференция для студентов, аспирантов и молодых ученных 27 сентябре-1 октябрь 2015г.,  г. УФА8

8.1 – allil – 4 – proparqil oksibenzolun reaksiyaları//Avstriya European Journal of Analitical and Applied Chemistry № 2 2015 s. 31

9. Reaktion of 2 – bromo – 3 – (β – bromethoksi) indan with morfolin and piperidin//EuropeischeFachhochschule № 3 2015 s. 104

10. Сложные эфиры ароматического и алициклического рядов//Palmarium Academic Publishing 2015 Germania