Laboratoriya


sdasd

Sədaqət Sultanzadə

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: sadaqat.sultanzade@asoiu.edu.az


52 məqalə, 30 tezis, 3 patent, 2 dərs vəsaiti, 3 metodik vəsait

 

Tədqiqat sahəsi:

Analitik reagentəlrin sintezi, tədqiqi üsulları və ionların təyinində tətbiqi

Təhsil və elmi dərəcə:

1974-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (keçmiş ADU) kimya fakültəsi

1977-1982-ci illərdə ADNSU-nun (keçmiş ADNA) Analitik kimya kafedrasının əyani aspirantura

KImya elmləri namizədi, dosent

Əmək fəaliyyəti:

1970-1977 - KTMƏ kafedrası, laborant, baş laborant

1977-2004 - Analitik kimya kafedrası, aspirant, mühəndis, elmi işçi, elm üzrə dosent,

 2004 – 2016 - "Fiziki və analitik kimya" kafedrası, Dosent

2016 – "Kimya və qeyri-üzvi maddələrinin texnologiyası" kafedrası, Dosent

Seçilmiş əsərləri:

1. Utilization the peculiarities of sulfuric acid solutions of magnesium silicatescomposition//Europen Applied Sciences, N3, 2017 p.9-12

2. Spectrophotometric Investigation of Complex Formation of Nickel(II) With2-Hydroxy-5Nitroehiophenol and Aminophenols// IJISET-International Journal of Innovative Science, Engineering Technology, Vol. 5 Issue 3, March 2018, p.192-206

3. Senstive spectrophotometric determination of trace amounts of vanadium(IV,V) using dithiolphenols and hydrofobamins//İnternational journal of pharmaceutical sciences and research, volume 9, issue 6, 01yune 2018, p.1000-1010

4. Complex formation in a liquid- liquid extraction system containing cobalt(II),2,6,-ditiol-4-etylphenol and phenantroline//İAJPS 2018,05(07),6370-6379

5.Esters of  2-mecrapto-benzoic acid on the basic of chlorohydrin derivatives. //Process of petrochemistry and oil refining.  Vol.19, NO, 2018

6. Средство для борьбы с пылью.//Вестник науки и образования 2018, No2 (38)  Т.1

7. Complex formation in a liquid- liquid extraction system containing cobalt(II),2,6,-ditiol-4-etylphenol and phenantroline//İAJPS 2018,05(07),6370-6379

8. Complex formation in a liquid- liquid extraction system containing  nickel(II),2,6,-ditiol-4-etylphenol and phenantroline//İAJPS 2019,06(03), 4864-4873

9.Synthesis spiro-crown-ethers on the based of ketones and their derivatives//Journal PROR 2019, vol.20, No3,pp.13-20