Laboratoriya


sdasd

Tahirə Hüseynova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: tahira.huseynova@asoiu.edu.az


70 elmi məqalə,   33 dərslik və dərs vəsaiti, 1 patent

Qısa bioqrafik məlumat:

27 avqust 1951-ci ildə anadan olmuş, 1973-cü ildə Azərbaycan Neft və Kimya institutunun Kimya-texnologiya fakültəsini  əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1978 - 1980 –cı illərdə Azərbaycan Neft və Kimya institutunun «Üzvi kimya» kafedrasında aspiranturada  təhsıl almışdır.

Tədqiqat sahəsi:

Kraun-efirlərin alınması və fazalararası kataliz şəraitində  onların katalitik təsirinin öyrənilməsinin tədqiqatı 

Təhsili və elmi dərəcəsi:

1968-1973-cü illərdə  Azərbaycan Neft və Kimya institutunun "Kimya-texnologiya" fakültəsinin tələbəsi;

1987-cü ildə  kimya elmləri namizədi;

1993-cü ildə  dosenti;

Əmək fəaliyyəti:

1973-cü ildən 1978-ci ilədək V.İliç adına Yeni Bakı Neftayırma zavodunda Katalitik krekinq qurğusunda əvvəl operator,  sonra isə lahiyə - konstruktor bürosunda  mühəndis-texnoloq;

1980-ci ildən «Üzvi kimya» kafedrasında elmi işçi;

 1989-cu ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» kafedrasının assistentı;

 1993-cü ildən  “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının  dosenti.

 Seçilmiş əsərləri:

  1. Гусейнова Т.М., Окисление анилина в присутствии краун-эфиров, Актуальные вопросы науки,Москва, 2016, с.61-63
  2. Guseynova T.M., Aghaguseynova M.M, Mikayilova M.R A Metod for obtaininq  limited carbonic acidsUnder conditions of interphase  catalysis, Sciences of Europe , Praha,Czech Republi  ,Vol 1,No 24, 2018,page  3-7
  3. Guseynova T.M.,  Agaguseynova M.M, Mikayilova M.R  The new environmentally pure method of obtaining of saturated carbonic acids of the conditions interphase catalysis, Евразийский научный журнал, №11, Санкт-Петербург, 2018, p.66-69
  4. Гусейнова Т.М., М.М.Агагусейнов. Разработка нового экологически чистого способа получения предельных карбоновых кислот в условиях межфазного катализа, Нефтепереработка и Нефтехимия, Москва, №3, 2018, стр.32-36
  5. Guseynova T.M., Aghaguseynova M.M, Mikayilova M.R The new environmentally pure metod of obtaining of saturated corbonic acids in the conditions of the interphase catalysis, The   new  environmentally pure metod of obtaining of saturcorbonic acids in the conditions of the interphase catalysis ISSN 1609-1620, Volume 21, № 3, 2019,стр . 41-46
  6. Hüseynova T.M.,  Аğaheseynovа М.М. «Ümumi və qeyri-üzvi kimyadan məsələ vəı çalışmalar»,  dərs vəsaiti, АDNА, Bakı, 2012,s 208
  7. Hüseynova T.M., Аğaheseynovа  М.М. Ümumi və qeyri-üzvi kimyadan sərbəst işlərin tapşırıqları və sesiyaarası yoxlama testləri.  dərslik, АDNА, Bakı, 2014,s. 277
  8. Hüseynova T.M., Abdullaeva G. N . “Workbook for general and inorganic chemstry” Part I , dərs vəsaiti ADNS-nun nəşri, Bakı-2017,s.155
  9. Hüseynova T.M., Abdullaeva G. N. “Workbook for general and inorganic chemstry” Part I1, dərs vəsaiti ADNS-nun nəşri, Bakı-2017,s.190
  10. Hüseynova T.M., Abdullaeva G. N. «Kimya», dərslik, ADNS-nun nəşri, Bakı-2017, s. 276

 

Patentlər

Metiletilketonun alınması ücün katalizator Patent İ 20090088,İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümünələri.səh.8. 27.09.2008