Laboratoriya


sdasd

Lətafət Məhərrəmova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: latafat.maharramova@asoiu.edu.az


90-a  yaxın  elmi əsəri, o cümlədən 3 dərs vəsaiti və 3 metodik vəsaiti çap olunmuşdur.        

                                                                     

Tədqiqat sahəsi:

Oliqoetilenqlikolların makrotsiklləşməsi, Kraun efirlərin sintezi və analitik tətbiqi.

Təhsil və elmi dərəcə:

1972-1977-ci Bakı Dövlət Universiteti “Kimya” fakültəsi, kimyaçı, kimya müəllimi ixtisası;

1984-1987-ci illər, ADNSU, analitik kimya kafedrasının əyani aspirantı;

1988-ci ildə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi;

1999-ci ildə analitik kimya kafedrası üzrə dosent.

Əmək fəaliyyəti:

1978-1982-ci illərdə “Hidrometeoroloji xidmət” idarəsində baş laborant;

1982-1984-cü illərdə ADNSU “Xlorüzvi birləşmələr” laboratoriyasında baş laborant;

!987-ci ildən hal-hazıra kimi analitik kimya kafedrasında ardıcıl olaraq kiçik elmi işçi, elmi işçi, assistent, dosent;

1998-2000-ci illərdə Kimya-texnologiya fakültəsinin dekan müavini;

2000-2004-cü illər Analitik kimya kafedrasının müdiri;

2003-2005-ci illərdə ADNSU-nun elmi katibi.

İctimai fəaliyyəti:

ADNSU YAP İdarə heyətinin üzvü, 2002-ci ildən Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü

Seçilmiş əsərləri:

1. Spectrophotometric Investigation of Complex Formation

of Nickel(II) With2-Hydroxy-5Nitroehiophenol and Aminophenols, IJISET-International Journal of Innovative Science, Engineering Technology, Vol. 5 Issue 3, March 2018, p.192-206;

2. Senstive spectrophotometric determination of trace amounts of vanadium(IV,V) using dithiolphenols and hydrofobamins, İnternational journal of pharmaceutical sciences and research, volume 9, issue 6, 01yune 2018, p.1000-1010;

3. Liquid- liquid extraction and spectrophotometric characterization  of  a new ternary ion-association complex of cobalt(III), İnternational journal of pharmaceutical sciences and research, volume 5, issue 8, auqust  2018, p.52-62;

4. Complex formation in a liquid- liquid extraction system containing cobalt(II),2,6,-ditiol-4-etylphenol and phenantroline, İAJPS 2018,05(07),6370-6379;

5. Complex formation in a liquid- liquid extraction system containing  nickel(II),2,6,-ditiol-4-etylphenol and phenantroline, İAJPS 2019,06(03), 4864-4873;

6. Spectrofotometric determination of copper(II)with dithiolphenols and heterocyclic diamines, Florence, Italy, International journal of sciences and research, Vol.75 No.2, 2019,p.10-19;

7. Синтез и свойства аминометоксипроизводных 1-фенокси-3-(пропилсульфанил)пропана, Журнал органической химии, 2019, том 55, №9, с.1352-1358;

8. Синтез и исследование антимикробной активности аминопроизводных бицикло[2.2.1]-гепт-2-ена, Журнал «Нефтепереработка и  нефтехимия», 2019, №9, с.15-19;

9. Synthesis spiro-crown-ethers on the based of ketones and their derivatives, Journal PROR 2019, vol.20, No3,pp.13-20;

10. Синтез и свойства аминометоксипроизводных 1-(п-толилокси)-3-(пропилсульфанил)пропана, Журнал общей химии,2020, том 90,№1, с.85-91.

Patentlər:

1 müəlliflik şəhadətnaməsi, 1987-ci il

Mükafatlar:

2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə “Tərəqqi medalı” ilə təltif olunmuşdur.