Laboratoriya


sdasd

Lətifə Məmmədova

Vəzifə: Tədris metodiki şöbənin müdiri, dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: latifa.mamedova@asoiu.edu.az


4 patent, 3 müəlliflik şəhadətnaməsi, 26 məqalə, 10 tezis, 3 metodik vəsait, 3 dərs vəsaiti, 1 dərslik,

Qısa bioqrafik məlumat:

Məmmədova Lətifə Rəsul qızı 2 yanvar 1959-cu il tarixdə Qəbələ şəhərində anadan olub.1983-cü ildə isə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun «Kimya- texnologiya» fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Lenin təqaüdçüsü olmuşdur.

Təhsil və elmi dərəcə

1975-1983-ci illərdə ADNSU-nın KTF-nin “Qeyri-üzvi maddələrin  texnologiyası” ixtisası  uzrə təhsil

1986-1988-ci illərdə ADNSU “Qeyri-üzvi maddələrin  texnologiyası” ixtisası üzrə aspirant

Əmək fəaliyyəti

1983-1986-cı illərdə “Bakı yod zavodu” mühəndis;

1988 -1994-cü illər  ADNSU,  kiçik elmi işçi;

1994-1996-cı illər assistent;

1996-cı ildən dosent;

1997-ci ildən Tədris-metodiki şöbənin müdiri.

Mükafatlar:

2000-ci il – “Əməkdar müəllim” fəxri adı

2010-cu il – “Tərəqqi” medalı

Seçilmiş əsərləri

  1. G.M.,Məmmədova,L.R.Məmmədova,A.Y.Quliyeva,S.H.Məmmədova.Polimer tullantılarından istifadə etməklə asfaltbeton kompozisiyasının  alınması. Ekoenergetika elmi-texniki jurnalı. AMEA, Beynəlxalq “Ekoenergetika” Akademiyası, 2014, №2, s.62-65
  2. Г.М.Мамедова, С.М.Ибрагимова, Л.Р.Мамедова, А.Ш.Атаев. Использование отхода, образующегося при разработке известкового удобрения.Известия Высших Технических Учебных Заведений , 2015, №5, s. 28-31
  3. S.F.Əliyeva, L.R.Məmmədova, G.M.Məmmədova. Mineral turşuların və gübrələrin istehsalı texnologiyası.Dərslik.  Bakı, ADNSU, 2015, s.249
  4.  L.R.Məmmədova, S.S.İsmayılova. Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası (Texnoloji proseslərə analitik nəzarət). Dərs vəsaiti. Bakı, ADNSU, 2018.128 s.
  5. С.С.Исмайлова,С.Г.Амиров,Л.Р.Мамедова.Адсорбционная деароматиза-ция дизельного топлива. Экоэнергетика, НТ журнал, 2018, №1, с. 73-79
  6. L.R.Məmmədova, S.S.İsmayılova. Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası. Dərs vəsaiti. Bakı, ADNSU, 2020.153 s.

 

Patentlər:

1.Способ получения композиций для зашитных покрытий шинных резин. Патент РФ.№2127741,20.03.1999.

2. Композиции для зашитных покрытий шинных резин. Патент РФ.№2127743,20.03.1999.

3.Şin rezinlərinin qoruyucu örtükləri üçün kompozisiya.AR.Patent № P990006, 11.01.1999.

3.Şin rezinlərinin qoruyucu örtükləri üçün kompozisiya.AR.Patent № P990007, 11.01.1999.