Laboratoriya


sdasd

Soltan Əliyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: soltan.aliyev@asoiu.edu.az


Elmi əsərlər: 85

Elmi nəşrlər: 10

Patent: 1

 

 

Qısa bioqrafik məlumat:

1953-cü ildə Cəbrayıl rayonu Soltanlı kəndində anadan olub, 1970-ci ildə orta məktəbini bitirərək, həmin ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə daxil olub. 1980-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitunun aspiranturasına  daxil olub və 1990-cı ildə kimya elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Tədqiqat sahəsi:

Xlortetrahidrofuranın törəmələrinin sintezi

Təhsili və elmi dərəcəsi:

kimya elmləri namizədi, (1990)                       

 Əmək fəaliyyəti:

1974-1980 - 101 saylı Binə texniki peşə məktəbində kimya müəllimi 

1980-1982-  Azərbaycan Neft və Kimya İnstitunun "Qeyri-üzvi kimya" kafedrasında əyani aspirant

1982-1989-  Azərbaycan Neft və Kimya İnstitunun "Qeyri-üzvi kimya"  kafedrasında baş laborant

1989-1998 - ADNA-nın  "Qeyri-üzvi kimya"  kafedrasında laboratoriya müdiri

1998-2003 - elmi işçi

2003-cü ildən hazırki dövrə qədə dosent

Patent :

1989 cu il - Xlortetrahidrofuranın törəmələrinin sintezindən yeni maddənin sintezi

Mükafatlar:

2000-ci ildə ADNA-nın 80 illiyi ilə əlaqədar AzHİK-nin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

Seçilmiş əsərləri:     

 1. Спектрофотометрическое исследование комплексов вольфрама(vi) с 2,6-дитиолфенолом и его производными в присутствии аминофенолов// Вестник МГОУ. Серия: Естественные науки, 2016, № 2, с.105-120
 2. Extraction and spectrophotometric determination of tantalum (v) with 2-hydroxythiophenol and its derivatives in the presence of hydrophobic Amines//IJRDO-Journal Of Applied Science, 2016, India,  Volume-2, Issue-7, July, Paper-3 pp.26-37
 3. Investigation of the Extraction Equilibrium of Ion-Association Complexes of Molybdenum (VI) With Some O-Hydroxythiophenols and Aromatic Amine Extraction- Spectrophotometric Determination of Molybdenum//IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3 Issue 11, November 2016,  India,  pp.151-160ISSN (Online) 2348 – 7968 | Impact Factor (2015) - 4.332
 4. Analytical use of Molybdenum ion Associates with o-Hydroxythiophenols and Hydrophobic Amines//Journal of Research Analytica- -September 2016, KANADA Volume 2 Issue 4, p.01-12
 5. Extraction –spectrophotometric study of ternary colmplexes of Cr (VI) usibg  o-hydroxythiophenols  and aminophenol//International Journal of Chemical Studies,  India, 2017, 5(4), p.1255-1262
 6. Sensitive spectrophometric determination of trace amounts of vanadium (IV, V) using dithiolphenols and hydrofob amins//IJPSR International Journal of Pharmaceutiocal Sciences and Research, 2018, vol.9(6), p.1000-1011
 7. Complex formation in a liquid-liquid extraction system containing nickel (II), 2-hydroxy-5- nitrothiophenol and hydrophobic amines//IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 5 Issue 2, February 2018, p.54-64
 8. Spectrofotometric İnvestiqation of Complex Formation of Nickel(II) With 2-Hydroxy-5-Nitrothophenol and aminophenols//International Journal of İnnovative Sciense Engineering and Texnology, Vol 5, İssue 3, March 2018
 9. Liquid- liquid extraction and spectrophotometric characterization  of  a new ternary ion-association complex of cobalt(III)//İnternational journal of pharmaceutical sciences and research, volume 5, issue 8, auqust  2018, p.52-62
 10. Complex formation in a liquid-liquid extraction system containing nikel(II), 2,6-ditiol-4-etylphenol and bathop­henantroline//Wold journal of pharmaceutical research, SJIF Impact factor 8.074 Volume 7, Issue 19,61-73 ISSN 2277-7105
 11. C6-C9 Alk-1-enlərin  C6-C9 Alkan -1- ollarla halogenalkoksidləşdirilməsi//The International Scientific Conference “ Actual Problems of Modern Chemistry” Dedicated to the 90th Anniversary of the Acedemician Y.H.Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes Baku- 3.10.2019