Laboratoriya


sdasd

Iradə Əsədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: irada.asadova@asoiu.edu.az


1 dərs vəsaiti və 13 elmi məqalənin müəllifidir.

                                                                                                           

Qısa bioqrafik məlumat:

1957-ci il Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.1975-ci ildə Bakı şəhəri 15 saylı orta məktəbi və 1982-ci ildə Kirov adına Bakı Dövlət Universitetinin “Kimya” fakültəsini bitirib.1974-1982-ci illərdə 1 saylı Əzibəyov adına xəstəxanada çalışıb. 1988-2005-ci illərdə Bakı şəhəri 171 saylı orta təhsil məktəbində kimya müəllimi vəzifəsində işləyib.2005-2013-cü illərdə  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) əcnəbi vətəndaşlar üçün hazırlıq fakültəsinin “Ümumtəhsil fənləri” kafedrasında çalışıb.2007-ci ildə “kimya elmləri namizədi” diplomunu alıb. 2013-cü ildən bu günə kimi  “Kimya texnologiya” fakültəsinin “Kimya və Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. 40-dan çox nəşr olunmuş elmi metodiki işlərin müəllifidir

Tədqiqat sahəsi:

GalnS3-Fe sisteminin poliptiplərinin sintezi və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri

Təhsili və elmi dərəcəsi:

02.03.2007- kimya elmləri namizədi

30.01.2013 – ADNSU-nun dosenti

Əmək fəaliyyəti:

1974-1982-ci illərdə 1 saylı Əzizbəyov adına xəstəxana

1988-2005-ci illərdə Bakı şəhəri 171 saylı orta təhsil məktəbində kimya müəllimi

2013-cü  ildən ADNSU, “Kimya və Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.

 Seçilmiş əsərləri:                 

 1. Методическое пособие «Неметаллы и их соединения. Курс лекций» (для студентов иностранцев инженерно-технического профиля обучения) Баку, 2012, 67 стр.
 2. «О некоторых методах современного обучения иностранных учащихся в ВУЗе. Баку 2016. Журнал Известия Педагогического Университета №2, стр. 435-437
 3. Исследование тройных и четверных соединений для получения полупроводниковых материалов ХI Всероссийская научно-техническая конференция.  Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России  . Моска, 2016.стр.193
 4. Синтез, выращивание, рентгено- и термодинамические свойства монокристаллов типа PbLnBiS4 ХI Международная научно-практическая конференции. 30 июня. 2016. Перспективы развития научных исследований в 21 веке. г. Махачкала
 5. Стандартные термодинамические функции четверных сульфосолей PbLaBi2S4 Ж.»Актуальные проблемы науки» Издательство «Спутник». Материалы ХХVI Международной научно-практической конференции (11.07.2016)М. 2016. с.49-51
 6. «О роли инновационного опыта и стиля преподаватели в его профессиональной деятельности» Казанский Педагогический Университет (принят к печати) 2016 ., №5, 95-97
 7. Социально-психологическое влияние окружающей среды при обучении иностранных учащихся Материалы Международной научно-практической конференции. Баку. 19-20 мая. 2017 г. стр.49-51
 8. Значение образования при управлении человеческими ресурсами Москва, 2017. Журнал: Проблемы Педагогики №7 (30).  с.5-7
 9. Изучение процесса получения дихлорпропана окислительным хлориро-ванием пропилена Москва. «Вестник Науки и Образования №7(31) 2017, с.12-16
 10. Синтез монокристаллов и термодинамические свойства соединений типа PbLnSiS4 Москва. «Вестник Науки и Образования №3 (39) Том 2. март 2018, с.16-21
 11. Получение пропиленхлоргидрина. Журнал «Достижения науки и образования». Изд. Проблемы науки М. №2(27), 2018. Стр.14
 12. Нефтедобыча на Апшероне İnternational  Academy journal Web of SCHOLAR 7(25) July 2018 Vol.1 (Польша), p. 3-6
 13. Изучение процесса очистки этилена от примеси пропилена Журнал проблемы современной науки и образования. Москва 2019. №7 (140).  стр.21-24
 14. Значимость Азербайджанской нефти на мировом уровне İnternational Trendsin Science and Technology. Vol. 2, May 31. 2019, Warsaw, Poland p.23-27