Laboratoriya


sdasd

Afaq Məlikova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: afaq.malikova@asoiu.edu.az


1 metodik vəsait, 25 məqalə (onlardan 12-i beynəlxalq jurnallarda) və 9 tezisin müəllifidir.

 Qısa biblioqrafik məlumat:

1959 – cu ildə Göyçay şəhərində anadan olub.   1975 – ci ildə Qəbələ şəhər 1 №  - li orta məktəbi biirib,   1977 – ci ildə Azərbaycan Dövlət  Universitetinə ( BDU ) daxil olub, 1982 – ci ildə bitirmişdir.

  Tədqiqat sahəsi.

 Polibutadienin fosfoxlorlaşdırılmasl əsasında alınmış   modifikatlarla bir sıra metalların   sorbsiyasının  tədqiqi. Metalların sorbsiyası prosesləri üçün çoxfuksiyalı effektiv sorbentlərin sintezi  məqsədi ilə  PB – in oksidləşmə  fosfoxlorlaşması nəticəsində alınmış sorbentlərlə sistematik  tədqiqatlar aparmışdır.

  Təhsili və elmi dərəcəsi.

 Kimyaçı , kimya müəllimi ( 1982 ), kimya elmlər namizədi ( 2009 ).

  Əmək fəaliyyəti:

 1982 – ci ildə  təyinatla Qəbələ      şəhər internat orta məktəbində  müəllim kimi əmək  fəaliyyətinə başlamışdır. 1983 – 2001 – ci illərdə müxtəlif təşkilatlarda işləmişdir. 2001- ci ildən ADNA – da  lobarant, həmin ildən 2015 – ci ilə qədər kiçik elmi işçi    işləmişdir. 2015 – ci ildən “ Kimya və qeyri – üzvi  maddələrin    texnologiyası” kafedrasının dosentidir.

  Seçilmiş əsərləri:

 1. Исследование строения фосфорилированного олефина методами ЯМР-  и ИК-спектроскопии. Научный журнал «Молодой  ученый» , Казань.   2014 октябрь, №16 (75),ст.42-44

  2. Исследование  функционализированных  оксида графена и  дивинилъного каучука, содержащего оксид графена, методами ИК-  спектроскопии и  термогравиметрического анализа . 

  3. Разработка технологии переработки шлаковых и шламовых отходов с применением магнитного сеператора.   

  4. Applikation of Industrial and domestic wastes instead of traditional raw  materials in various fields. European Science 2018.№1 (33) Ivanovo .p.6 – 11.

   5. Повышения  плодородия почв с исполъзованием отходов полезных  ископаемых.

    6. Средство для боръбы    с пылъю. Becтник науки и образования Москва 2018  №2 (38). Том 1

   7. Praduction  and use of elastomers complex catalysts of the Polieation  process. International Journal o  Advanced Research and Development . Volume  3; Issue 2; March 2018; Page358 – 362. 

  8. Sensitive spectrophotometric determination of trace amounts of   vanadium(IV,V) using dithiolphenols and hydrofob amins International Journal  of   Pharmaceutical Sciences and Research İJPSR (2018) Vol.9, İssue9

  9.  İ. COMPLEX  FORMATION IN A LIQUID-LIQUID EXTRACTION SYSTEM CONTAINING COBALT (II), 2, 6-DITIOL-4-ETYLPHENOL AND  PHENANTROLINE . İndo  Amerikan Journal of Pharmaceutikal Skiences. İAJPS  2018, 05 (07) . 6370 -6379

10.  SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF COPPER (II) WITH  DITHIOLPHENOLS AND HETEROCYCLIC DIAMINES 1. International  Journal of Sciences and Research. Vol. 75 No. 2, 2019 Florence, Italy . 

 11. Development of the obtaining methods of substituted   nitriles with useful  properties.  International Journal of Advanced Research and Development Volume3; Issue2; March 2018; Page №  1301 - 1303

12.  NMR Study of the oxidative ,  chlorophorylation of styrene – butadiene  rubber.  Azerbaijan Chemical Journal № 3. 2019. P.20 – 25