Laboratoriya


sdasd

Nazilə Salmanova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: nazilya.salmanova@asoiu.edu.az


75 elmi əsərin, o cümlədən ölkəmizdə və xaricdə Beynəlxalq indeksli müxtəlif  bazalarda  dərc olunmuş 35-dan artıq elmi məqalənin  müəllifidir.

 

                            

 

 

Qısa bioqrafik məlumat:

1964-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub, 1981-ci ildə 201 saylı  orta məktəbini bitirərək, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olub. 1988-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya  üzrə aspiranturasının əyani şöbəsinə daxil olub və 1995-ci ildə kimya elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2000-ci ildən ADNSU-da çalışır.

Tədqiqat sahəsi:

Karbon nanoboruları iştirakında karbohidrogenlərin malokulyar oksigen və hidrogen peroksidlə katalitik oksidləşmə proseslərinin tədqiqi

Təhsili və elmi dərəcəsi:

kimya elmləri namizədi, (1995)                       

 Əmək fəaliyyəti:

Azərbaycan Dövlət Universiteti (1983-1988, laborant)

Az.Elmlər Akademiyasının Xlor Üzvi Sintez İnstitutu (Polimer Materialları İnstitutu) (1993-1995,mühəndis),

Az.Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri  İnstitutu   (1995-2000, elmi işçi)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (hal-hazırda dosent)    

Patent :

Metiletilketonun alınması üçün katalizator Patent   ИИ 20090089,  İxtiralar,  faydalı  modellər,  sənaye nümunələri 27. 09. 2008

Seçilmiş əsərləri:     

  1. Zeynalov Е.B., Allen N.S., Salmanova N.I. Radical scavenging efficiency of different fullerenes C60 - C70 and fullerene soot. Polymer Degradation and Stability 94(8), 1183 - 1189(2009)
  2. Magerramova M.Ya., Salmanova N.I., Zeynalov E.B. Derivatives of buckminsterfullerene as efficient inhibitors in a model hydrocarbon oxidation environment. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology 2(11), 885-897(2015)
  3.  Salmanova N.I., Magerramova M.Ya., Agahuseynova M.M., Zeynalov E.B. Thermal analysis of polyethylene composites containing fullerenes and carbon nanotubes. International Research Journal of Emerging Trends in Multidisciplinary 1(10),    220-225( 2015)
  4. Zeynalov E.B., Magerramova M.Ya., Salmanova N.I. Radical scavenging properties of piperidine derivatives of fullerene C60/C70 and multi-walled carbon nanotubes. Molecular Crystals and Liquid Crystals 640(1): 152-157(2016)
  1. Зейналов Э.Б., Ищенко Н.Я., Магеррамова М.Я., Салманова Н.И., Абдуллаев М.М. Жидкофазное аэробное окисление декалина в присутствии  металлсодержащих многослойных углеродных нанотрубок Нефтегазовые Технологии 2, 73-76(2016)
  2. Zeynalov E.B., Wagner M., Friedrich J., Magerramova M.Ya., Salmanova N.I. Antioxidant traits of some carbon moieties integrated in polymer materials (A review) Chemistry & Chemical Technology 10(4s), 581-586(2016)
  3. Zeynalov E.B., Wagner M., Friedrich J., Magerramova M.Ya., Salmanova N.I, Gundula Hidde G., Meyer-Plath A. The peculiar behavior of functionalized carbon nanotubes in hydrocarbons and polymeric oxidation environments.   Journal of Adhesion Science and Technology 31(9): 988-1006(2017)
  4. Eldar Zeynalov, Joerg Friedrich, Nazilya Salmanova, Ayten Baghiyeva Oxidation of hydrocarbons by hydrogen peroxide, actual lines and key points.. Saabrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016 – 53pp.
  5. Salmanova N.I. A behaviour of carbon nanotubes in oxidizing mediums (Review).  Chemical Problems 4, 370-377 (2017)
  6.  Zeynalov E.B., Allen N.S. Salmanova N.I., Vishnyakov V.M. Carbon nanotubes catalysis in liquid-phase aerobic oxidation of hydrocarbons: Influence of nanotube impurities.  Journal of Physics and Chemistry of Solids 127(4), 245-251(2019)