Laboratoriya


sdasd

Gülnurə Məmmədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: gulnura.mammadova @asoiu.edu.az


 90-a yaxın elmi əsərin, o cümlədən ölkəmizdə və xaricdə Beynəlxalq indeksli müxtəlif        bazalarda  dərc olunmuş 50 elmi məqalənin, 22 konfrans materialı, 5 patent-ixtira, 4 tətbiq aktı, 2 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 2 metodik vəsaitin müəllifidir.

 

  Qısa bioqrafik məlumat:

 1969-cu il 29 iyunda Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.1991-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya   İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) “Kimya texnologiya” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.1991-1994-cü illərdə  ADNSU-da Aspiranturanın əyani şöbəsində təhsil almışdır.2011-ci ildə “Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” ixtisası üzrə dissertasiya işini müdafiə edərək  texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.  2013-cü ildən “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Tədqiqat sahəsi:

Qeyri-üzvi maddələr və mineral gübrələr istehsalının nəzəri, fiziki-kimyəvi və texnoloji  tədqiqi

Təhsili və elmi dərəcəsi:

Kimyaçı-texnoloq mühəndisi (1991-ci il)

 Texnika üzrə fəlsəfə doktoru (2011-ci il)

  Əmək fəaliyyəti:

 1991-1994-cu illərdə  ADNSU, aspirant

 1995-2011-ci illər, ADNSU,  mühəndis

2012-ci il  ADNSU, elmi işçi

2013-cü  ildən ADNSU, dosent

Patentlər:

  1. Superfosfatın alınma üsulu. AR Patenti –№ İ 20040196, 22.12.2004
  2. Dənəvər superfosfatın alınması üsulu. AR Patenti - № İ 20070022, 22.01.2007
  3. Способ приготовления удобрения бытовых отходов. Евразийский патент № 032796   31.07.2019
  4. Mədən işlərinin aparılması zamanı tozun yatırılması üçün qurğu.     AR patenti  № a2017 0128, 18.08.2017
  5. Üzvi-mineral gübrənin alınması üsulu. AR patenti - №  İ 2019 0052, 23.09.2019

        Seçilmiş əsərləri

1. Промышленные испытания процесса получения суперфосфата с использованием нетрадиционного сырья - Журнал «Химическая промышленность сегодня», 2009, №1, стр. 4-7

2.  Исследование растворимости и термодинамических  параметров смесей полимеров методом обращенной  газовой хроматографии и турбидиметрического титрования (в блоке и растворе)  - Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Austria,Vienna, İSSN 2310-5607. Yanuary-February 2015,   №1-2. p.87-92

3. Синтез сульфокатионитов  на основе полистирола, модифицированного различными эластомерами - Science and world. International scientific journal. №3 (19), 2015,Vol.I. p.37-40

4. Utilization the peculiarities of  sulfuric acid soultions of magnesium  silicatesdecomposition - Europaische Fachhochschule. European Applied Sciences №3, 2017.p.9-12

5. Development of The Technology for Obtaining Magnesium –Modified Phosphours Fertilizer - Journal Search-Clarivate Analytics Bulletin of Environment, Pharmacology and life sciences (BEPLS).MS no. BEPLS-F-8959, 29.05.2018. p.48

6. Separating co ad ions from aqueous solutions by thermally activated dolomite (Диплом I степени  II Международного научно- исследовательского конкурса «Достижения вузовской науки 2018» ) -  Наука и просвещение. 5 мая 2018 г., в г. Пенза, часть 1, стр. 21-26

7.Theoretıcal and of experımental ınvestıgatıon tn granlatıon prosses of powdered materıals ın cylındrıcal granulator - Journal of Chemistry and Applied Chemical Engineering, Sci Technol. February 19, 2018 DOİ: 10.4172/2576-3954. 1000112

8. The investigation of the interaction of one, two and three-substitutive sodium orthophosphate with thermally activated dolomite           - European Scientific Conference. 2018. стр.68-73

9. Development of the obtaining methods of substituted nitriles with useful properties - International Journal of Advanced Research and Development,  ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24. Volume 3; Issue 2;March.2018,p. 1301-1303

10.  Production and use of elastomers complex catalysts of the Polymerization process - International Journal of Advanced Research and Development,  ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24. Volume 3; Issue 2;March.2018,p. 358-362

11. Application of İndustrial and domes-tic Wastes instead of traditional raw materials in various fields -     European Science №1 (33) 2018.  Febriary, p.6-11. Moskow

12. Разработка технологии использования растворов нафтенатов для пылеподавления при проведении горных работ         - Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri. Вестник Азербайджанской Инженерной Академии.  İSSN 2076-0515. Том 10. №2, 2018 стр.66-71

13. Regularities of formation granules at granulation of powdered materials in drum devices - Azerbaijan chemical journal  № 3, 2018. P.57-66

14. About mechanism of dressing of surface of mineral fillers of plastics. Problems and their solutions     - Processes of petrochemistry and oil refining. İSSN: 2519-2876.www.ppor.az. Clarivate. Analytics. Vol.19, №4, 2018.p. 389-396