Laboratoriya


sdasd

Hökümə Bafadarova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: hokuma.bafadarova@asoiu.edu.az


 2 patent,1 dərs vəsaiiti , 30 məqalə və tezisin müəllifidir. 

 

                                      

Tədqiqat sahələri :

Alüminium flüoridin alınması prosesinin intensivləşdirilməsi üçün alüminium hidroksid və qırmızı şlam qarışığından istifadə edilməsi

Təhsil və elmi dərəcə

1986-1991-ci illərdə ADNSU-nin KTF-nin «Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası» ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə təhsil

1992-ci ildə ADNSU-nin aspiranturanın əyani şöbəsində təhsil

2006-ci ildə «Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası» ixtisası üzrə dissertasiya işini müdafiə etmişəm.

Əmək fəalliyyəti:

1995-ci ildən «Yüksək molekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası» kafedrasınin «Polifunksional xassələrə malik  perspektiv  materiallar » problem laboraqtoriyasında mühəndis

1999-cu ildən kiçik elmi işçi

2012 ildən böyük elmi işçi

2015-ci ildən «Polimerlərin və qeyri-üzvi maddələrin emalı texnologiyası» kafedrasında hal hazirda isə «Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası» kafedrasında dosent

 Seçilmiş əsərləri:

1.Polistirol tullantılarının modifikasiyası və tətbiqi sahələri// «Ekoenergetika» elmi-texniki jurnal ,  Bakı,2009,№ 1, s.36-38.

2.Технология получения фторида алю-миния с использованием вторичного сырья//«Ekoenergetika» elmi-texniki jurnal ,  Bakı,2010,№ 2, s.16-17.

3.Физико- химические исследования переработки твердых бытовых отходов//«Ekoenergetika» elmi-texniki jurnal ,  Bakı,2010,№ 3, s.49-53.

4.Получение фторида алюминия на основе отхода производства гли-нозема с использованием нового тех-нологического  режима//«Ekoenergetika» elmi-texniki jurnal ,  Bakı,2012,№ 1, s.50-54.

5.Apatit-dolomit qarışiqlarının sulfat turşusu ilə parcalanma prosesinin tədqiqi//Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, Bakı,2013,№ 4, s.27-31.

6.Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası//Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının mətbəəsi,Bakı-370601,Elm,2014

7.Технологическая схема производства ионообменных материалов//Журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных на-ук»,Москва ,2015,№1 (72), часть   I

 

    Patent:

1.Alüminium flüoridin alınma üsulu. Azərbaycan Respublikası, Snandartlaşma, Metrologiya və patent üzrə agentliyi,patent İ 2003 0140,08.09.2003 Bafadarova H.B, İbrahimova S.M.,Alosmanov M.S. və s

2. Bərk məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi və utilləşdirilməsi üsulu. Azərbaycan Respublikasının patenti,İ 20150041, 13.07. 2015 Sakmanlı S.A., Alosmanov M.S.,Atayev M.Ş. ,İbrahimova S.M .,Bafadarova H.B və s.