Laboratoriya


sdasd

Mehparə Adıgözəlova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: mehpara.adigozalova@ufaz.az


Elmi əsərləri – 97;

Elmi-tədris nəşrləri– 12;

Patent-2;

Monoqrafiya-1;
Konfrans materialları – 32.

Qısa bioqrafik məlumat:

1977-ci il noyabr  ayının 7-də Bakıda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə 99 nömrəli məktəbi bitirmişdir. 2000-ci  ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin “Kimya” fakültəsinin magistratura pilləsini bitirdikdən sonra 2001-ci ildə “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur.

Tədqiqat sahəsi:

 1. Nadir torpaq elementləri, germanium və arsen yarımqrup elementlərinin xalkogenlərinin əsasında mürəkkəb yarımkeçiricilərinin alınması və fiziki-kimyəvi tədqiqi.
 2. Yüksək özlülüklü neftlərin reofiziki xassələrinin tədqiqi və korroziya problemləri.

 Təhsili və elmi dərəcəsi:

 •  1994-2000-ci illər Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin “Kimya” fakültəsinin tələbəsi;
 • 2007-ci ildə kimya elmləri namizədi;
 • 2007-ci ildə dosent;
 • 2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye universitetinin    “Neftin, qazın nəqli və saxlanması” kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır.

Əmək fəaliyyəti:

 • 2001-ci ildə ADNA-nın “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının baş laborantı;
 • 2003-cü ildən ADNA-nın “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının assistenti;
 • 2007-ci ildən ADNA-nın “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının dosenti;
 • 2016-cı ildən ADNSU-nun “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında  dosent vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir.

Seçilmiş elmi əsərləri:

 1. “SnSbBiS4-SnS and SnSbBiS4-Sn2Sb6S11 sections of the SnS- Sb2S3-Bi2S3 ternary system” // Russian journal of inorganic chemistry”, 2011, vol.56, №8, p. 1335-1338
 2. «Фазовые равновесия в системе SnSbBiS4-Sn2Sb6S11» // Химия и химическая технология,2011, том 54, вып.8, с.49-51
 3. Физико-химические взаимодействии в системе GeSb2Te4- GeBi2Te4 // Журнал Неорганической химия, 2012, Том 57, № 3, стр.  507-510
 4.  «Исследование влияния реагентов-деэмульгаторов на кинетику обезвоживания реологически сложной нефти» // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2017.Т.16.№2.С.138-147
 5. Разрез Sn2Sb6Se11-Bi2Se3 квазитройной системы Sb2Se3 –SnSe-Bi2Se3// Журнал Неорганической химия, 2017, том.62, №11, с.1528-1532
 6. Разрезы GeSnSb4Te8 - GeTe и GeSnSb4Te8 - SnTe квазитройной системы GeTe - Sb2Te3 - SnTe. // Журнал неорганической химии, 2018, том.63, №1, с.106-110
 7.  İsmayılova F.B. Həlletmə qabiliyyətinə görə neft qarışıqlarının “azruolunmaz”lığının diaqnostikası // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, 2018, №11, s.36-39
 8. Neftlərin qrup tərkibibnə onların qarışmasnın təsiri haqqında // Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri- Beynəlxalq elmi-texniki jurnal, 2019, сild11,  №2, c.57-62
 9. Исследование защитные свойства универсальный ингибитор коррозии для нефтегазовой промышленности // Журнал Практика противокоррозионной защиты, 2019, Т.24, №1, с.29-49
 10. Synthesis, Crystal Structure, and Thermodynamic Functions of // Moscow University Chemistry Bulletin, 2019, Vol. 74, No. 3, pp. 134–137