Laboratoriya


sdasd

Rəna Qurbanova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: rana.qurbanova@asoiu.edu.az.


Elmi əsərləri-113

Patent-1

Metodik vəsait-2

Dərs vəsaiti-5

  Qısa bioqrafik məlumat:                                                                                                                       

 01 iyun 1972-ci ildə Bakı səhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.1989-cu ildə Bakı şəhərinin 76 saylı otra məktəbin bitirmişdir və həmin il Moskva Dövlət Yüngül Sənaye Akademiyasina daxil olmuşdur. 1994-cü ildə həmin Akademiyani əla bitirmiışdir.

Tədqiqat sahəsi:

 Kecid metallarının akrilnitril komplekslərinin alınması,xassələri və tətbiqi.

Təhsili və elmi dərəcəsi: 

  • 1989-1994 illər Moskva Yüngül Sənaye Akademiyasının tələbəsı
  • İxtisası :   kimyaçı mühəndis-texnolog
  • 2005-ci ildə  kimya elimlər namizədi
  • 2012-ci ildə dosent

Əmək fəaliyyəti: 

  • 1995 - ci ildə ADNA-nın” Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasina  baş laborant;
  • 1996 –ci ildə ADNA-nın  “Metalkompleks Katalizi “    problem labaratoriyasında kiçik elmi işçi;   
  • 2007-2012ci illərdə ADNA-nın “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasında asistent;  
  • 2012ci ildən ADNA-nın  “Üzvi və bioloji kimya” kafedrasının(indiki” Kimya və qeyri üzvi maddələrin texnoloqiyası” kafedrası) dosenti;
  • 2015ci ildən ADNSU-nin “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnoloqiyası”kafedrasının dosenti vəzifəsində işləyir.

Seçilmiş elmi əsərləri:

1.Нанокомпозиты на основе полипропилена и талька  модифицированные аппретом//Перспективные материалы. Москва. 2017, №8, с.53-59.

2. Study of sorption process of oil and oilproducts with foampolymer sorbents based on high-impact polystyrene. //Известия ВУЗов «Химия и химическая технология»,  Москва, 2017, v.60, №6, с.83-88.

3. Kinetic regularities of crystallization of high-filled nanocomposite materials on basis of high density polyethylene and inorganic substances. //Chemical Senses, Issue 9(2), (November), vol. 42. Oxford University press, 2017. p. 904-915.

4. Свойства модифицированных кремнийор-ганическими аппретами нанокомпозитов  на основе клиноптиллолита и  блок-сополимера полипропилена с этиленом.  //

«Композиты и наноструктуры»,  

2017, т.9, выпуск 3-4 (35-36), с.129-135.

5. Синтез кремнийорганических соединений   для аппретирования  нанокомпозитов на основе полиэтилена высокой плотности и кварца.//Известия ВУЗов «Химия и химическая технология», 2018, т.61, вып.2, с.65-72.

6. About mechanism of dressing of surface of mineral fillers of plastics. Problems and their solutions. //

Processes of petrochemistry and  oil refining, 2018, №4, р.389-396.

7. Physical and mechanical properties of nanocomposites based on block copolymer propylene with ethylene and graphite.    //Chemical problems, 2019, №1, с.72-81.

8. Термомеханические свойства полимерных смесей на основе термопластичных полиолефинов и бутилкаучука//Все материалы. Энциклопедический справочник. 2019, №3, с.2-9.

9. Reaction extrusion of dynamic elastoplasts on the basis of polyolefines and butadien-nitril rubber. //

Azerbaijan chemical journal, 2019, № 1, p.65-71.