Laboratoriya


sdasd

Rəna İsmayılova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: rana.ismailova@asoiu.edu.az


1 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 2 metodik vəsait,  50-yə yaxın tezis və elmi məqalələrin müəllifidir.

Qısa bioqrafik məlumat:

1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1991-ci ildə Bakı şəhəri Osman Mirzəyev adına 190 №-li orta məktəbini bitirərək, 1993-cü ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji institutuna daxil olub. 1998-ci ildə bu ins­ti­tu­tun kimya fakültəsini bakalavr pilləsi üzrə, 2000–ci ildə magistr pülləsi üzrə bitirmişdir.

Tədqiqat sahəsi:

Qeyri-üzvi, üzvi və bərpa olunan xammal əsasında sənaye üçün əhəmiyyətli maddə, material və yanacaqların alınması və xassələrinin tədqiqi.

Təhsili və elmi dərəcəsi:

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  (2010-cu il), dosent  (2017-ci il).

Əmək fəaliyyəti:

2000-2013-сü illərdə AMEA – nın Fizika institutunda mühəndis, kiçik elmi işçi, elmi işçi və böyuk elmi işçi vəzifələrində işləyib. Hazırda  ADNSU-nun “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında  dosent vəzifəsində işləyir.

  Seçilmiş əsərləri:                 

1.Синтез  монокристаллов соединения  GdBiTe1.5Se1.5, РАН, Журнал Неорганической химии, 2013, T.58 №7, с. 962-964.

2. α-xlormetilpropargil  efirinin allil-benzola birləşməsi və alınan məhsulun xassələrinin öyrənilməsi, AMEA, Kimya Problemləri Jurnalı, 2015, № 2 (13), s.200 -203

3. Термоэлектрические свойства моно-кристаллов твердых растворов PbSb2Bi2-xGdxTe7 легированных медью, Москва, Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2016, № 8, c. 350-354.

4. Пропаргил (аллил) оксигалогенирование кумара в среднеределных С3- спиртов, Москва, Наука, образование и культура, 2017, № 2(17),      с. 9-11.

5. Sensitive Spectrophotometric determination of trace amounts of vanadium (IV, V) Using dithiolsfhenols and hidrofob amins, Hindistan, İnternational Journal Pharmaceutical Sciences and Research, 2018, Vol 9(6), p.1000-1011.

6. Spectrofotometric determination of copper (II) with dithlolphenols and heterocyclic diamines, Ponte, İtaliya, 2019, vol. 75. 2. 219, s. 10-19.