Laboratoriya


sdasd

Gülnarə Abdullayeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: gulnara.abdullayeva@ufaz.az


Elmi əsərləri – 45;

Elmi-tədris nəşrləri– 5;

Patent-2;

Monoqrafiya-1;
Konfrans materialları – 19.

Qısa bioqrafik məlumat:

28 yanvar 1969-сu ildə Bakıda ziyalı ailəsindən anadan olmuşdur. 1987-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Kimya-texnologiya fakültəsinin «Plastik kütlələrin kimyəvi texnologiyası» ixtisası üzrə bitirmişdir.

Tədqiqat sahəsi:

Keçid metalların neft porfirin kompleks birləşmələrinin molekulyar oksigenlə adduktlarının alınması, xassələri və tətbiqi

Təhsili və elmi dərəcəsi:

  •  1987-1993-cü illər Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Kimya-texnologiya fakültəsinin  tələbəsi;
  • 2012-ci ildə kimya elmləri namizədi;
  • 2012-ci ildə dosent;

Əmək fəaliyyəti:

  • 1987-ci ildə ADNA-nın «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» kafedrasının tədris laboratoriyasında laborant;
  • 2001-ci ildə illərdə AzGerneft MMC-də laboratoriya müdiri;
  • 2006-cı ildə ADNA-nın «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» kafedrasının «Metalkompleks kataliz» elmi-tədqiqat laboratoriyasında elmi işçi;
  • 2008-ci ildən isə ADNA-nın «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» kafedrasının assistenti;
  • 2012-ci ildə ADNA-nın «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» kafedrasının dosenti;
  • 2016-cı ildən ADNSU-nun “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında  dosent vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir.

Seçilmiş elmi əsərləri

1.Супрамолекулярные  металлопорфириновые каталитические системы для нефтехимического синтеза // Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия» Москва,  2010, №1, səh. 27-28

2.Гидроформирование алкенов в присутствии каталитических систем на основе нефтяных никельпорфиринов // Журнал«Нефтепереработка и нефтехимия» Москва,  2010, №12, səh. 33-35

3. Каталитическое оксигенирование олефинов нефтяными метал­ло­пор­фи­ринами // Журнал «Химия и химическая технология, нефтепереработка и нефтехимия» Иваново,  2010, Т 53, Вып. 9, səh. 12-15

 4.Металлокомплексные катализаторы окисления алкенов на основе нефтяных металлопорфиринов // НефтеГазоХимия , № 2, Москва, 2013г., стр. 16-20

  5. Получение дикислородных металлопорфириновых комплексов в полости рецепторов // НефтеГазоХимия ,№1, Москва, 2014 г., стр. 27-33

6. Neft metalporfirin kompleks birləşmələrinin sintezi və xassələri // Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin xəbərləri, № 4(92), Bakı-2014, səh.35-39

7. Neft metalporfirin komplekslərinin sintezi və tədqiqi // Azərbaycan Neft Təssərüfatı. Elmi-texniki və istehsalat jurnalı. Bakı 2016,  №07-08.

8.Эпоксидирование олефинов молекулярным кислородом в присутствии нефтяных металлопорфиринов // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), Москва, №3(24) / 2016, часть 4, ISSN 2411-6467, стр.94-96

9.Синтез и изучение никельпорфириновых комплексов // Проблемы науки, научно-методический журнал, Москва,   № 4(17), 2017, стр.25-28

10.Supramolecular metalcomplex catalytic sistems on the base of oil porphyrins for alkenes oxidation // Azerbayijan Chemical Journal, №2, 2017, Baku, p. 81-84