Laboratoriya


sdasd

Reyhan Hacıyeva

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: haciyeva.reyhan@asoiu.edu.az


Hacıyeva Reyhan bir patent, 33 məqalə, 23 tezis və  2 dərs vəsaitinin müəllifidir. 

 

  Qısa bioqrafik məlumat:

1969-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1987-ci ildə Abşeron rayon Xırdalan qəsəbəsi 3 №-li orta məktəbini bitirmişdir. 1989-ci ildə M. Əziz­bəyov adına Neft və Kimya institutuna daxil olub. 1995-ci ildə bu ins­ti­tu­tun kimya fakultəsini bitirmişdir.

Tədqiqat sahəsi:

Tərkibində amin, uretan və nitril qrupları olan polimer kompozisiyalarının mexaniki-kimyəvi sintezi və tədqiqi.

Təhsili və elmi dərəcəsi:

Kimya mühəndisi  (1995-ci il), kimya üzrə fəlsəfə doktoru (2017-ci il).

Əmək fəaliyyəti:

1987-2004-cü illərdə M. Əziz­bəyov adına Neft və Kimya institutunda laborant,2004-2012-ci illərdə baş laborant, 2012-2017-ci illərdə elmi işçi, 2018-ci ildən indiyə kimi assitent vəzifəsində çalışmışdır.

   Seçilmiş əsərləri:    

 1. Кахраманов Н.Т., Гаджиева Р.Ш. Гулиев А.М. Механо-химический синтез и исследование полимерных композиций с простран-ственной структурой // Известия ВТУЗов, 2014, №1, (89), с.23-29
 2. Кахраманов Н.Т., Гаджиева Р.Ш. Сорбционные особенности пенополимерных сорбентов, полученных на основе смеси поливинилхлорида, нитрильного каучука и АБС-сополимера // Вода: химия и экология. Москва. 2014, №8, с.68-74
 3. Mammadova G.M., Hacieva R.Sh., Khabibova A.G., Qurbanova A.Q. Synthesis and research of acrylonitril complexes Ni (II) // Elsevier Chemical Senses Isseu 9 (2), November 2017. Volume 42 , Oxford University Press. 2017 p. 940-94
 4. Gahramanly Y.N. , Hacieva R.Sh. Study of sorption process of oil and oil products with foam polymer sorbents based on high-impact polystyrene // Известия ВУЗов «Химия и химическая технология», Москва, 2017, v.60, №6, р.83-88
 5. Mammadova G.M., Hacieva R.Sh., Khabibova A.G., Qurbanova A.Q. Development of the obtaining methods of substituted nitriles with useful propenties // Elsevier Chemical Senses Isseu 9 (2), November 2017. Volume 42 Oxford University Press. 2017 p. 933-939
 6. Кахраманов Н.Т, Гаджиева Р.Ш., Гусейнова З.Н., Ляляева Р.Н., Хамедова Л.Х. Термомеханические свойства динами-чески вулканизованных термоэласто-пластов на основе полиолефинов и этилен-пропилен-диенового каучука // Композиты и наноструктуры. Том 10, выпуск 3, 2018. SSN1999-7590, c.123-128
 7. Y.N. Gahramanly, Hacieva R.Sh., A.M. Mustafayev B.N. Babanly ,R.I. Ismailova Fire - proof unsaturated polyesters on the basis of anhydride of hexabromobicyclo-[2,2,l]-hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, glycerin and methacrylic acid // Kimya problemləri №1, 2018. İSSN 221-8688. s.51-56
 8. Н.Т. Кахраманов, Гаджиева Р.Ш., Н.Б.Арзуманова, Ф.М.Алиева Реологические свойства нано-композитов на основе везувиана и блок-сополимера // Пластические массы, Москва. 2018, №11-12, 2018, 3-7
 9. N.T. Kakhramanov, Hacieva R.Sh., G.Sh.Gasimova S.S. Pesetskiy, J.N. Kakhramanly, R.V. Gurbanova, E.I. Süleymanova Physical and mechanical properties of nanocomposites based on block copolymer propylene with ethylene and graphite // Chemical problems 2019 №1 (17) ISSN 2221-8688, s.73-79
 10. Н.Т.Кахранманлы, Гаджиева Р.Ш., И.В.Байрамова, Н.С.Косева Физико-механические свойства композитов на основе везувиана и сополимера этилена с бутиленом // Перспективные материалы, 2019, №3, с.47-52

Patentlər:

 1. Hacıyeva R.Ş. Suyun və torpağın səthindən neft və neft məhsullarının təmizlənməsi üçün sorbent // AZ patent, i 2015 0058, 01.11. 2011ci il tarixindən.

Dərsliklər:

 1. Qəhrəmanlı Y.N.Ağahüseynova M.M., Hacıyeva R.Ş. Ümumi və qeyri-üzvi kimya (dərslik). Bakı, 2017, 242 səh.
 2.  R.V.Gurbanova, R.Sh. Hajiyeva, A.G.Gurbanova Tests on organic chemistry. ASOIU. Baku. p.245.