Laboratoriya


sdasd

Nahidə Cəfərova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: jafarova-naxida@ramler.ru


70-ə yaxın elmi əsərlərin müəllifidir.

Qısa bioqrafik məlumat:

1964-cü ildə Azərbaycanda Bakı şəhərində anadan olub. 1982-ci ildə Nərimanov rayonu, 45 №-li orta məktəbi bitirdikdən sonra, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kimya fakultəsinə (indiki BDU) daxi olmuş və 1988-ci ildə oranı bitirmişdir. 1989-cu ildən AMEA akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri institutunda elmi fəaliyyətə başlamışdır.

Tədqiqat sahəsi:

Doymamış alitsiklik karbohidrogenlərdən katalitik oksidləşmə üsulu ilə oksigenli törəmələrin alınması.

Təhsili və elmi dərəcəsi:

Kimyaçı, kimya müəllimi (1988-ci il), kimya elmləri namizədi (2006-ci il), dosent  (2016-cı il).

Əmək fəaliyyəti:

 1989-2012-ci illərdə AMEA NKPİ-də kimyaçı, kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 2012-ci ildən  ADNSU-nun dosentidir. Hazırda  ADNSU-nun “Kimya və Qeyri-Üzvi maddələrin Texnologiyası” kafedrasında  dosent vəzifəsində çalışır.

 Seçilmiş əsərləri:    

1.  Э. Г. Мамедбейли, И. А. Джафаров, А. Д. Астанова, Л. М. Магеррамова,Н.А. Джафарова./ Синтез и свойства аминометоксипроизводных 1-(п-толилокси)-3 -пропилсульфанил) пропана. / Журнал общей химии, 2020, том 90, № 1, с. 85–91.  DOI: 10.31857/S0044460X20010102

2. Э. Г. Мамедбейли,  Г. Э. Гаджиева, H.A.Джафарова, С. И. Ибрагимли. /Синтез и исследование антимикробной активности норборненсодержащих оснований Манниха. / Журнал прикладной химии. 2019.т. 92. Вып. 8, с.1070-1079.  DOI:10.1134/S0044461819080164

3.  Джафаров И.А., Мамедбейли Э.Г., Джафарова Н.А. /Синтез аминометокси производных 1-(бутил-сульфанил)алканов. / Журнал органической химии, 2019. том 55, №4, с.538-546. DOI:10.1134/S0514749219030062

4.  Э. Г. Мамедбейли,  Г. Э. Гаджиева, H.A.Джафарова, С. И. Ибрагимли. /Oснования Манниха на основе бицикло [2.2.1] гепт-5-ен-2-илметанола, вторичных аминов и формальдегида / Журнал общей химии, 2018, том 88, № 10,c.1718-1722. DOI:10.1134/S0044460X18100220

       5.    Mahmudov H.M., Ismayilova M.K., Hasanova S.A.,  Isayeva G.E., Akberov O.E. Jafarova N.A., Azizova K.V. "Influence of nano Al2O3-catalyst sizes on hydrogen formation at the water radiolysis under ionizing radiation"/ Radiation Effects and Defects in Solids - Taylor & Francis.  2016. Vol.171(7-8) N2, p.267-271 (BD-VOS) https://www.tandfonline.com

     6. Ф.K. Велиев, М.Ф.Аббасов, Н.А.Джафарова./ Исследование состава и структуры н-алкилзамещенных валеро- и капролактоны. / SOCAR Proceedings No.4 (2016) 078-082 journal home page: http://proceedings.socar.az (B.D. SCOPUS

  7.  М.Ф.Аббасов, Н.А.Джафарова, C.М. Аббасова./Синтез 3-алкилбицикло-[2.2.1]-гептан–2-онов/ ECONOMIC SCIENCE/ «Сolloquium-journal» Польша, Варшава. № 5, 2017. С.40-44.  (РИНЦ)

      8. М.Ф.Аббасов, Н.А.Джафарова. О способах получения алициклических кетонов. Монография. Издательство: LAP (Lambert Academic Publishing) Германия. 89c. OmniScriptum GmbH & Co. KG Еmail: info@omniscriptum.com

       9.   Х.М.Алимарданов, О.А.Садыгов, Н.И.Гарибов, М.Ф.Аббасов, Н.А.Джафарова, М.Я.Абдуллаева./ Окисление алкилзамещенных циклопентанонов и циклогексанонов в псевдогомогенной системе без участия агентов фазового переноса. / Журнал общей химии, 2011, т.81, вып.8. с.1319-1326

     10. Х.М.Алимарданов, О.А.Садыгов, Н.И.Гарибов, М.Ф.Аббасов, Н.А.Джафарова, М.Я.Абдуллаева.  Azərbaycan patenti № a 2011 0095. Qeydə alınmışdır: 27.05.2011. İkiəsaslı karbon turşularının alınması

   11. Х.М.Алимарданов, О.А.Садыгов, М.Ф.Аббасов, Н.А.Джафарова, М.Я.Абдуллаева. / Синтез высших спироацеталей конденсацией алкил- и циклоалкилопентанонов и циклогексанонов с двухатомными спиртами в присутствии гетерогенных катализаторов. / Журнал Органической Химии, 2011, т.47, вып.8, с.1136-1143.             

Patentlər:

  1. Aвторское Свидетельство  RU №2022960 I1. Способ получения сложных монопропиленгликолевых эфиров карбоновых кислот. 1994.11.15
  2. Azərbaycan Patenti № A 2003.0056,  07.02.2005. Laktonların alınma üsulu.
  3. Azərbaycan patenti. № a 2009 0169. 30.09.2009. Doymamış karbohidrogenlərin oksidləşməsi üçün nanokatalizatorun hazırlanması üsulu
  4. Azərbaycan patenti № a 2011 0095. Qeydə alınmışdır: 27.05.2011. İkiəsaslı karbon turşularının alınma üsulu