Laboratoriya


sdasd

Leyla Vəzirova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: leyla.vazirova@asoiu.edu.az


.

    Qısa bioqrafik məlumat:

    1984-cü il 12 noyabr tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2000- ildə Azərbaycan Tibb Universitetinə qəbul olmuşdur. 2006 - cı ildə eyni universitetin magistr pilləsini “Toksikoloji kimya”  ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2014-2018 ADNSU – nun nəzdnində ’’Neftin qazın geotexnoloji problemləri və Kimya’’ ETİ nin dissertanti olmuşdur. 2018 ci ildə Üzvi kimya ixtisası üzrə dissertasiya işini müdafiı etmişdir. 2019-cü ildən “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında assistent müəllim vəzifəsində çalışır.

22 tezis və məqalənin həmmüəllifidir

Tədqiqat sahəsi:

Funksionaləvəzli diazakraun efirlərin və dəmir oksid nanohissəcikləri saxlayan supramolekulyar ansamblların sintezi və onların xassələri

Təhsili və elmi dərəcəsi:   

2000 – 2006 Azərbaycan Tibb Universiteti  - Toksikoloji kimya magistr           

2014-2018    -  ADNSU – nun nəzdnində  ’’Neftin qazın geotexnoloji problemləri və Kimya’’ ETİ - dissertant

Əmək fəaliyyəti:

2005 – 2009 Loğman Tibb Məktəbi – müəllimə

2013 – 2015  Azərbaycan Tibb Universiteti   müəllimə

2019 - ADNSU-nin “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnoloqiyası”kafedrası – Assistent müəllim

Seçilmiş əsərləri:

 • The functionalization of magnetite nanoparticles by hydroxyl substututed diazacrown ether, able to mimic natural siderophores and investigation of their antimicrobial activity // Journal of Inclusion phenomena and Macrocyclic Chemistry. Paris.2016. V. 86. P. 19-25. DOI 10.1007/s10847-016-0636-x.
 • Synthesis of Macrocycle (MC) – Mimics the Properties of Natural Siderophores and Preparation the Nanostructures on the Basis of MC and Magnetite Nanoparticles // Chemical Engineering Transactions, Italy, 2016. V. 47.  P. 109-114. DOI: 10.3303/CET1647019.
 • Синтез и свойства новых краун-соединений, содержащих аминные и гидроксильные группы в макроциклическом кольце // Энциклопедия инженера-химика. 2014. № 10. С. 23-26.
 • Yüksək seçiciliyə malik olan Dəmir/Seolit, Nikel/Seolit katlitik nanokompozit sistemlərin hazırlanması və onların paranitrofenolun birbaşa hidrogenləşməsi prosesində tətbiqi // Elmi əsərlər. ADNA “NQGP və Kimya” ETİ. Bakı. 2015. C. XVI. S. 410-416. 
 • Краун-соединения с аминными и гидроксильными группами в макроциклическом кольце и исследование их свойств // Məqalələr toplusu. ADNA “NQGP və Kimya” ETİ. “Xəzərneftqazyataq-2014”. Elmi-təcrübi konfrans. Bakı. 2014. С. 181-189.
 • Gakhramanova Z.O., Vezirova L.Z., Hasanova U.A.,  Synthesis of nanostructures on the basis of diazacrown ether (mc) and magnetite nanoparticles loaded by cephalosporin antibiotics, // Azərbaycan kimya jurnalı, c. 3, 2018, s. 66-73
 • The synthesıs of the nanoensemble on the basıs of dıazacrown ether wıth magnetıte nanopartıcles and theır propertıes // Journal of Low Dimentional Systems, v.2, May, 2018, p.48-54

Beynəlxalq simpoziumlar və konfrans materialları

 • Stabilization metal nanoparticles by crown compounds with amine and hidroxyl groups in macrocyclic ring and studing their properties // Nanotech France 2015. International Conference & Exhibition. June 15-17, 2015, Paris-France. Posters Session I – A. Advanced NanoMaterials. Abstracts. Paris. 2015. P. 14.
 •  Исследование реакции синтеза диазакраун эфиров на основе салицилового альдегида с диаминами // Успехи синтеза и комплексообразования : тезисы докладов I Всероссийской молодёжной школы-конференции. Москва, РУДН, 25-28 апреля 2016 г. Москва: РУДН. 2016. C. 102.
 •  Иммобилизование нанокомпозитные системы на цеолите как катализаторы процесса гидрования нефтпродуктов // XI Всероссийская Научно-Техническая Конференция. Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России. Тезисы докладов. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Москва  8-10 февраля 2016. С. 207
 • Formation of diazacrown ether, containing iron nanoparticles and investigation of their antimicrobial actıvıty // Sociedad Mexicana de Materiales A.C. XXVII International Materials Research Congress Mexico, August 19 - 24, 2018
 •  Synthesis of new hydroxyl containing diazacrown ether with amide and iron nanoparticles // Sociedad Mexicana de Materiales A.C. XXVII International Materials Research Congress Mexico, August 19 - 24, 2018
 • New multicomponent biologically active materials including functionally substituted diazacrown eithers and supramolecular assemblies based on the iron oxide nanoparticles // 21st Internatiomal Conference on Ternary and Multinary Compounds, USA, 2018, p. 22-23