Laboratoriya


sdasd

Pərviz Nadirov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: parviz.nadirov@asoiu.edu.az


41 elmi əsərin müəllifidir. Onlardan 19-u məqalə, 21-i konfrans materialı, 1-i isə dərslikdir.

Qısa bioqrafik məlumat:

1971-ci ildə Laçın rayonunda anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Laçın rayonu Mişni kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuş və 1997-ci ildə bu Universitetin  Kimya fakultəsini bitirmişdir.

Tədqiqat sahəsi:

Modifikasiya olunmuş seolit tipli katalizatorlar üzərində üzvi birləşmələrin katalitik çevrilməsi proseslərinin tədqiqi.

Təhsili və elmi dərəcəsi:

Kimyaçı, kimya müəllimi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Əmək fəaliyyəti:

1997-2004-cü illərdə AMEA “Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu”nda elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2004-2013-cü illərdə ADNA-nın “Ekoloji kataliz” elmi-tədqiqat laboratoriyasında elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2013-cü ildən hazırki dövrə qədər ADNSU-nun “Kimya və qeyri-üzvi Maddələrin Texnologiyası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Fiziki kimya, kolloid kimya, tədqiqt üsulları fənlərini tədris edir.

Seçilmiş elmi əsərləri:

1.Butilenlərin yüksək silisiumlu seolit katalizatoru üzərində çevrilməsi zamanı səthdə əmələ gələn sıxlaşma məhsullarının katalizatorun turşuluq xassəsinə təsiri//“Kimya problem-ləri” jurnalı Bakı, 2010, №1, s.86 -89

2.Влияниекоксообразова-ния на процессе превращения бутиленов на  высококремнеземном цеолитном катализаторе//Журнал Физической Химии, 2010, том 84, №8, с.1468- 1472 http://www.maik.com

3.Превращение пропилена и изобутилена на цеолитном катализаторе//Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Материалы VI международного симпозиума. РАН, Москва, 2011 г., стр.270-280.

4.Propilenin yüksək silisiumlu seolit katalizatoru üzərində çevrilməsi zamanı səthdə əmələ gələn sıxlaşma məhsulların prosesdə rolu//Kimya Problemləri ijurnalı, Bakı, №1, 2013, s. 114-118

5.Природа продуктов уплотнения в процесса ароматизации бутена-1 на высококремнеземном цеолитном катализаторе//Журнал Физической Химии, 2013, том 87, №9, с.1482- 1486

6.NaX seoliti əsasında katalizatorların hazırlanması və onların oksidləşdiricilik xüsusiyyətlərinin tədqiqi//Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, cild 16, №6, s.19-22

7.Etilen və propilenin pentasil tipli seolit katalizatoru üzərində çevrilmə qanunauyğunluğu//Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, cild 16, №5, s.35-39, 2014

8.Hopdurulma üsulu ilə seolit tərkibli katalizatorların alınması və onların katalitik xüsusiyyətlərinin tədqiqi//Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, 2015, cild 17, №6, s.25-29

9.Oxidation of Ethanol on NaX Zeolite Modified with Transition Metals//Russian Journal of Physical Chemistry A, 2017, Vol. 91, No. 6, pp. 1005–1009

10.Окисление этанола на цеолите NaX, модифицированном переходными металлами//Журнал Физической Химии, 2017, том 91, №6, с.952- 956

11.Co metalı ilə modifikasiya olunmuş NaX seolit katalizatoru üzərində C2-C3 doymuş biratomlu spirtlərin oksidləşməsi prosesinin tədqiqi.//Jurnal Bakı Universitetinin xəbərləri, №1, 2018