Laboratoriya

Kimya Texnologiya Fakültəsi

Laboratoriyalar

Qeyrı-üzvi maddələr, silikatlar, katalizatorlar və yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası

Qeyrı-üzvi maddələr, silikatlar, katalizatorlar və yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası laboratorıyasında aparılan təcrübə işləri:

1.Kontakt sulfat turşusu və oleumun analizi;

2. Duru nitrat turşusunun analizi;

3. Xlorid turşusu istehsalında analizlər;

4. Ekstraksiya üsulu ilə  fosfat turşusunun alınmasi;

5. Yodun kütlə  payının təyini;

6. Dənəvər  tərkibinin  təyin edilməsi;

7. Duzların nəmliyinin təyini;

8. Suyun codluğunun təyini;

9. NaOH-ın soda məhlulunun kaustifikasiyasından alınması;

10. Əhəngin sınanılması;

11. Gipsin sınanılması;

12. Sementin narınlığını təyini;

13. Sementin möhkəmliyinin təyini.

Ümumi və qeyri-üzvi kimya laboratoriyası

Ümumi və Qeyri- üzvi kimya laboratoriyasında  aşağıdakı laboratoriya işləri yerinə yetirilir:

1.Qeyri- üzvi birləşmələrin təsnifatı;

2.Ekvivalentin təyini;

3.Kar­bon qazı­­nın molekul­ kütləsinin təyini;

4.Kimyəvi reaksiyaların sürəti;

5.Kompleks birləş­mələr;

6.Məhlullar;

7.Duzların hidrolizi;

8.Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları;

9.Elektroliz;

10.Suyun codluğu;

11. Metalların ümumi xassələri;

12.Elementlər: N, C, S, Fe+2 , Fe+3 ionlarının təyini.

Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası laboratoriyası

Sintez qurğusu

  1. Sulfat turşusunun iştirakı ilə o-ksilolun alkilləşməsi
  2. Tereftal turşusunun təyini
  3. Adipin turşusunun təyin

          Bərkimə dərəcəsinin təyini (Sokslet aparatı)

    YMB-in və onlar əsasında hazırlanan kompozitin bərkimə dərəcəsini öyrənməkdir. Ona görə ki, göstərilən birləşmələr əsasən bərkidilmiş vəziyyətdə istifadə olunur.

.

Yüksək molekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası laboratoriyası

1.Vərdənə

Kompozitlərin hazırlanması kompozisiyaların list vəziyyətinə salınması, fiziki aqreqat halında olan inqridientlərin qarışdıraraq bircins sistem halına salmaq.

2.Qalınlıq ölçən

Rezin nümunəsinin standarta uyğun  olaraq uyğunluğunu təyin etmək üçün

3.PM-60 qırıcı maşın

Rezinlərinvə digər kompozit materiallrın qırılmada möhkəmlik həddinin, nisbi uzanması, qalıq deformasiya

4.YMB-in texnologiyası fənnindən

Rezol tipli fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Novalak tipli fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Anilin-fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Epixlorhidrinlə  modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Malein anhidridinin stirolla birgə polimerləşməsi

Karbamid-formaldehid oliqomerinin alınması

Stirolun məhlulda polimerləşməsi

Stirolun emulsiyada polimerləşməsi

Stirolun suspenziyada polimerləşməsi

 

Polimerlərin kimyası və fizikası laboratoriyası

1.Vərdənə

Kompozitlərin hazırlanması kompozisiyaların list vəziyyətinə salınması, fiziki aqreqat halında olan inqridientlərin qarışdıraraq bircins sistem halına salmaq.

2.Qalınlıq ölçən

Rezin nümunəsinin standarta uyğun  olaraq uyğunluğunu təyin etmək üçün

3.PM-60 qırıcı maşın

Rezinlərinvə digər kompozit materiallrın qırılmada möhkəmlik həddinin, nisbi uzanması, qalıq deformasiya

4.YMB-in texnologiyası fənnindən

Rezol tipli fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Novalak tipli fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Anilin-fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Epixlorhidrinlə  modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid oliqomerinin alınması

Malein anhidridinin stirolla birgə polimerləşməsi

Karbamid-formaldehid oliqomerinin alınması

Stirolun məhlulda polimerləşməsi

Stirolun emulsiyada polimerləşməsi

Stirolun suspenziyada polimerləşməsi

 

Neft emalı texnologiyası və neftin desturiktiv emalı laboratoriyası

.1. Neft məhsullarında özlülüyün təyini; 2. Neftin sıxlığının təyini; 3.Asfalt-qətran maddələrin təyini;              4. Alışma və alovlanma temperaturunun təyini; 5. Anilin nöqtəsinin təyini; 6.Suyun miqdarının təyini; 7.Neft məhsullarında fraksiyanın təyini; 8. Kömürün texniki analizi; 9.Daş kömürün kokslaşması; 10.Briketlərin alınması; 11.Kokslaşma prosesinin kimyası, koksəmələgəlmə mexanizmi; 12. Yanar şistlərin kokslaşması; 13. Nəmliyin təyini, külün miqdarının təyini; 14.Katalitik krekinq prosesi; 15. İzobutanın olefinlərlə alkilləşməsi; 16. Piroliz prosesi

Kimya sənayesinin proses və aparatları və kimyəvi kibernetika laboratoriyası

 KIMYA SƏNAYESININ PROSES VƏ APARATLARI

1. Mərkəzdənqaçma nasosunun xarakterik göstəricilərinin təyini. Qurğu- Kama-2 tipli mərkəzdənqaçma nasosu.

2. Sentrifuqlama prosesində ayrılma faktorunun təyini.Qurğu- Sentrifuqlama

3. Mayenin boru ilə hərəkəti zamanı sürtünmə əmsalının təyini.Qurğu- İlanvari borulu qurğu

4.Neft məhsullarının özlülüyünün temperaturdan asılılığının müəyyən edilməsi.Qurğu- Viskozimetr.Qurğu- Şüşə kolba.

5. Maye mühitdə bərk hissəçiklərin çökmə sürəti.

6. Maye-maye sistemində ekstraksiya    Qurğu- Ekstraksiya qurğusu, refraktometr.

7. Doymuş buxar təzyiqinin temperaturdan asılılığının P=f(t) əyrisinin Trequbov üsulu ilə qurulması.  Qurğu – proses yumru dibli kolbada həyata keçirilir.

8. Absorbsiya prosesində paylanan maddənin paylanma əmsalının təyini.  Qurğu  - absorber

9. Absorbsiya prosesində  kütləötürmə əmsalının qiymətinin təcrübi təyini.Qurğu  - absorber

10. Qarşılıqlı həll olmayan mayelərin distilləsi.Qurğu – distillə qurğusu

Kimyəvi kibernetika

1. Alqoritm və proqram anlayışı.Qurğu – Komputer  2. Ən kiçik kvadratlar üsulu Qurğu – Komputer  3. Rektifikasiya prosesinin riyazi modelləşdirilməsi və parametrlərinin hesablanması Qurğu – Komputer  4.Ekstraksiya prosesinin riyazi modelləşdirilməsi və parametrlərinin hesabı Qurğu – Komputer

 

Ekologiya mühəndisliyi ixtisasının laboratoriyası

Sənaye ekologiyası laboratoriyasında aparılan işlər

      1.Suyun ümumi codluğunun təyini    2.Suyun qələviliyinin təyini   3.Suyun turşuluğunun təyini   4.Suda maqnezium kationun təyini 5.Neft məhsullarında suyun miqdarının təyini (Din-Stark)  6.Alkilləşmə prosesi. Stirolun o-ksilolla alkilləşməsi   7.Alkilləşmə prosesi. Stirolun o-ksilolla alkilləşməsi     8.Adipin turşusunun alınması    9.Sirkə turşusu buxarlarının təyini    10.Sirkə turşusu buxarlarının təyini 11.Sulfat turşusu və kükürd anhidridi dumanının təyini     12.Karbohidrogenlərin pirolizi     13.Çirkab sularında asılı hissəciklərin çökmə kinetikası     14.Çirkab sulardan səthi aktiv maddələrin təmizlənməsi üçün flotasiya prosesinin     effektivliyinin təyini     15.Fenolun təyini    - FEK və Spektrofotometr

Fiziki kimya laboratoriyası

.Fiziki kimya laboratoriyasında aparılan laboratoriya işləri:

1.Reaksiyanın sürətinə temperaturun təsirinin öyrənilməsi və aktivləşmə enerjisinin təyini;

2. Kimyəvi reaksiyanın sürət sabitinin təyini;

3. Paylanma əmsalının təyini;

4. Ebulioskopik üsulla həll olmuş maddənin molekul çəkisinin təyini;

5. Sistemin ərimə diaqramlarının qurulması;

6. Neytrallaşma istiliyinin təyini;

7. Konduktometrik titrləmə;

8. Qüvvətli elektrolit məhlullarının elektrik keçiricilik əmsalının təyini;

9. Zəif elektrolitlərin dissosiasiya sabitinin təyini;

10. Məhlullarda ionların köçürmə ədədinin təyini;

11. Qalvanik elementlərin elektrik hərəkət qüvvəsinin təyini;

12. Binar maye sistemlərində maye-buxar tarazlığının tədqiqi;

13. Hidrogen peroksidin parçalanması reaksiyasının öyrənilməsi;

14. Doymuş buxar təzyiqinin təyini və yüngül uçucu mayenin buxarlanma istiliyinin hesablanması.

Kolloid kimya laboratoriyası

.Kolloid kimya laboratoriyasında aparılan laboratoriya işləri:

1. Kolloid məhlulların hazırlanması və xassələrinin öyrənilməsi;

2. Emulsiyaların hazırlanması və tipinin təyini;

3. Maye-maye sərhədində səthi gərilmənin təyini;

4. İzoamil spirtinin adsorbsiyası;

5. Etil spirtinin adsorbsiyası;

6. Sirkə  turşusunun adsorbsiyası;

7. Səthi gərilmə izotermasının qurulması.

Analitik kimya laboratoriyası

Analitik kimya laboratoriyasında aparılan laboratoriya işləri:
1. I və II qrup kationları qarışığının analizi;

2. III qrup kationları qarışığının analizi;

3. Anionlar;

4. Neytrallaşma;

5. Permanqanatometriya;

6. Yodometriya;

7. Fotometrik titrləmə;

8. Fotoelektrokolorimetrik analiz üsulu;

9. Potensiometrik analiz üsulu;

10. Elektroqravimetrik analiz üsulu;

11. Konduktometrik analiz üsulu;

12. Nefelometriya;

13. Məhlulların hazırlanması;

14. Kristallohidratın kimyəvi formulunun təyini;

15. Duzların hidrolizi.

Üzvi kimya laboratoriyası

Üzvi kimya laboratoriyasında yerinə yetirilən işlərinin  siyahısı və onlar haqqında  məlumat:

1. Fraksiyalı distillə;

2. Sublimasiya;

3. Sulfanilin alınması;

4. Heliantinin alınması;

5. Etil bromidin alınması;

6. İzopropil bromidin alınması;

7. Etil sirkə efirinin alınması;

8. Anilinin alınması;

9. Nitrobenzolun alınması;

10.  Asetonun alınması;

11. Floresinin alınması;

12. Sabunun alınması.