Laboratoriya

Kimya-texnologiya fakültəsində tədris olunan fənlər

image

  Kimya mühəndisliyi 1-ci kurs 1 semestr tədris olunan fənlər Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Riyaziyyat-1 Fizika-1 Qeyri-üzvi kimya-1 Komputer qrafikası Xarici dil-1 1-ci kurs 2 semestr tədris olunan fənlər Fizika-2 Qeyri-üzvi kimya-2 Riyaziyyat-2 Xarici dil-2 Ekologiya Azərbaycan tarixi 2-ci kurs 1 semestr tədris olunan fənlər Analtik kimya-1 Üzvi kimya-1 Ümumi kimya texnologiyası Fəlsəfə Metrologiya və standartlaşma İnformatika  2-ci kurs 2 semestr tədris olunan fənlər Analtik kimya-2 Üzvi kimya-2 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Fiziki kimya-1 Kimya sənayesinin prosess aparatları-1 İstehsalatın iqtisadiyyatı 3-cü kurs 1 semestr tədris olunan fənlər Fiziki kimya-2 Kolloid kimya Zərif üzvi sintez prinsipləri Kimya sənayesinin proses və aparatları-2 Neftin emalının kimyası Mineral gübrələrin kimyəvi texnologiyası 3-cü kurs 2 semestr tədris olunan fənlər Əmtəə neft-kimya məhsulları Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin texnologiyası Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası Polimerlərin kimyası və fizikası Neftin destruktiv emalı texnoligyası 4-cü kurs 1 semestr tədris olunan fənlər Multikulturalizmə giriş Kimyəvi kibernetika Alternativ yanacaqların alınma texnologiyası 4. Mülki müdafiə 5. Yüksəkmolekullu birləşmələr əsasında kompozisiyaların emalı texnologiyası 6. Technical english 7. Silikatlar, katalizatorlar və yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Ekologiya mühəndisliyi 1-ci kurs 1 semestr tədris olunan fənlər Ali riyaziyyat-1 Fizika-1 Xarici dil-1 Metrologiya İnformatika Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 1-ci kurs 2 semestr tədris olunan fənlər Ali riyaziyyat-2 Fizika-2 Xarici dil-2 Qeyri-uzvi kimya Azərbaycan tarixi Mühəndis qrafikası 2-ci kurs 1 semestr tədris olunan fənlər Üzvi kimya Hidrologiya Ümumi ekologiya Ətraf mühitin kimyası Fəlsəfə Kimya sənayesi prosesləri və aparatları 2-ci kurs 2 semest tədris olunan fənlər Analtik kimya Ümumi kimya texnologiyası Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi Mühəndisi geodeziya Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları 3-cü kurs 1 semestr tədris olunan fənlər Radioekologiya Ekoloji monitorinq Neft emalı ve neft kimya proseslərinin tullantılarının utilizasiyasi. Tullantısız istehsal prosesleri və tullantıların təkrar emalı Toksikologiyanın əsasları Sahənin nəzəri əsasları 3-cü kurs 2 semestr tədris olunan fənlər Mülki müdafiə Su ehtiyyatlarının kompleks istifadəsi və muhafizəsi Meliorasiya ve rekultativ iwin ekoloji esaslari. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlawdırılması Atmosfer ve su hövzələrinin senaye çirklənməsinin mudafiəsi Çirkab suların təmizlənməsi

2020-01-30