Laboratoriya


sdasd

Рена Джамалова

Позиция: старший лаборант

Ученая степень: -

Почта: camalova.rena@asoiu.edu.az


Она является автором 2 патентов (один международный), 4 международных диссертаций и 1 статьи о своей научной работе.

Краткая биографическая информация:

Родилaсь 1985 году в Баку. В 2003 году окончилa школу № 274 Гарадагского района. Поступила на факультет «Химическая технология» ADNA (Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности). Она поступила  в тот же университет по специальности «Химическая технология минеральных удобрений» и окончила его в 2009 году.

Область исследования:

«Нерудные полезные ископаемые»

Образование и степень:

Она имеет степень магистра в области химической технологии (2003-2007), химической технологии минеральных удобрений (2007-2009) и в настоящее время учится в Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности в 2018 году по специальности "химическая технология и инженерия". 

Трудовая деятельность:

В 2013 году работала на кафедре "Химической технологии  высокомолекулярных соединений" Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, а с 2016 года - старший лаборант в лаборатории технологии неорганических веществ при кафедре химической технологии.

Избранные произведения:

  1. “Neft buruq sularının əlavəsi ilə bərk məişət tullantılarının zərərsizləşdirilərək istifadə texnologiyasının işlənməsi” Eko energetika elmi-texniki jurnal № 4, Bakı-2018,  s.79-83
  2. “Təbii faydalı qazıntılar, üzvi kompleks və istehsal tullantıları əsasında kompleks gübrə alınması üsulu” “Kimya texnologiyası və mühəndisliyin innovativ inkişaf perspektivləri” Sumqayıt-2019, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti
  3. “Bərk məişət tullantılarının, neft buruq suları və naxçıvan darı-dağ mədən suyunun  əlavəsi ilə zərərsizləşdirilməsi və  istifadə texnologiyasının işlənməsi” “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”  Beynəlxalq Elmi Konfrans, Gəncə-2019

Патент

  «Способ приготовления удобрения из бытовых отходов» Patent (ixtira) “Avroasiya patent təşkilatı” № 032796; 31.06.2019